پرسشنامه احساس گناه موشر

پرسشنامه احساس گناه موشر

دانلود پرسشنامه درباره استاندارد احساس گناه موشر
چقدر در مورد مسائل جنسی احساس گناه می کنید ؟ ۵۰ ماده

روش نمره گذاری و تفسیر
ابتدا نمره سوال های ۱،۴، ۵، ۸، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷، و ۴۹ را معکوس کنید. پس از معکوس کردن نمره این سوال ها، نمره ها را جمع کنید تا نمره کل احساس خود را به دست آورید. هر چه نمره بالاتر باشد، احساس گناه بیشتر است.
نمره های هنجار شده مقیاس تجدید نظر شده احساس

نمره

صدک

۲۰۱

۱۷۸

۱۵۴

۱۳۰

۱۰۷

۸۵

۷۰

۵۰

۳۰

۱۵

پایایی و روایی
ویژگی های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش های خارجی مورد تایید قرار گرفته است. بر حسب یافته های مقدماتی، ضرایب آلفای کرونباخ پرسش های این مقیاس (فرم فارسی) در مورد یک نمونه ی ۹۱۷ نفری از دانشجویان ۸۷/۰ محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضرایب همبستگی بین نمره های ۲۲۵ نفر از نمونه مذکور در دو نوبت با فاصله چهار تا شش هفته ۷۷/۰ = r به دست آمد و در سطح ۰۰۱/۰ ≥ p بود که نشانه اعتبار بازآزمایی رضایت بخش نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر است.

روایی محتوایی نسخه فارسی این مقیاس بر اساس داوری ۷ نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضریب توافق کندال ۸۲/۰ برای آن محاسبه شد. روایی همگرا و تشخیص افتراقی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر از طریق اجرای همزمان مقیاس دانش و نگرش جنسی و مقیاس سلامت روانی در مورد آزمودنی ها محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت (منبع داخل فایل) .

(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.