مقاله هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

مقاله هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی
چکیده مقاله
هنر گرافیک همچون پوسته‌ای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.
در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.
قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌کند که خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سه‌بعدی ( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیک محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی می‌باشند که در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.

به طور کلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :
۱- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می‌روند.
۲- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

استندهایی که در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و درباره هریک از این موارد توضیح داده شده است.
قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
گرافیک در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌کند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.
براساس این ساختار ، این پایان نامه با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیکی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است که نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مکانهای خاصی و همچنین تبلیغ کالاها جنبه کاربردی فراوانی دارد که البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور کامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مکانهای عمومی. ابتدا اطلاعاتی از کتب مختلف در زمینه گرافیک محیطی گردآوری می‌شد

و در زمینه موضوع اصلی پروژه در بخش استند از کتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید که مشکلات و همکاری نداشتن این کتابخانه را در بر داشت. این رساله در ۴ فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیک بخش تبلیغات سپس گرافیک محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیشگفتار
شالوده دنیای امروز بر پایه علم بنا نهاده شده است و علم بصورتی طبقه بندی گردیده که توانسته‌اند تا حدود زیادی جوابگوی نیازهای بشری باشند به حدی که انسان امروز را وابسته به خود کرده‌اند. ارتباطات از جمله علومی است که ریشه‌ای دیرینه دارد و شاید بتوان گفت که از علوم مادر می‌باشد.
امروزه وابستگی بشر به علم ارتباطات به حدی است که بدون آن زندگی برایش بسیار مشکل است ارتباطات مکمل تمام علوم است و چون رشته‌ای سایر دانش‌ها را به هم پیوند می‌زند ارتباطات چون درختی پر از شاخه‌های متعدد می‌باشد که تبلیغات یکی از شاخه‌های اصلی این درخت تنومند است.
تبلیغات خود دارای شاخه‌های متعددی است ، چون تبلیغات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تجاری و غیره. که البته تمام این موارد بی‌تأثیر از تبلیغات فرهنگی نمی‌باشد. گرافیک از جمله علوم در حال پیشرفت و قابل تعمق و بررسی می‌باشد این هنر از قدیمی‌ترین علوم ارتباطی است که نقش بسزایی را در تمام زمینه‌های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تبلیغاتی دارد. بخصوص در مورد آخر می‌تواند با تکیه بر فرهنگ یک جامعه به تبلیغات تجاری آن جامعه جهت دهد پس با تکنیک گرافیک و با مطالعه جامعه‌شناسانه و روانکاوانه یک ملت و با نگرش به فرهنگ حاکمه بر آن جامعه می‌توان تبلیغات جامعه را به حد والای خود رسانید یا برعکس فرهنگ جامعه را به سقوط نزدیک کرد.

امروزه ، تبلیغات یک کالا راههای بسیار متنوعی دارد. از تبلیغ تلویزیونی ، رادیویی و سینمایی گرفته تا استفاده از بیلبوردها ( آگهی‌های دیواری ) پوسته‌ها و استندها ( در کنار پیاده‌روها ، سالن‌های نمایشگاهها ، موزه‌ها و ترمینالها ، استادیومهای ورزشی ) و نصب پوسترها بر بدنه اتوبوسهای شهری ، بخش تراکتهای تبلیغاتی و بخش انواع هدایای تبلیغاتی و مهمتر از همه در روزنامه‌ها و جملات البته رشته تبلیغات تنها به طراحان گرافیک مربوط نمی‌شود اما همانطور که گفتیم طراحان باتوجه به تخصیص و مطالعات مربوطه می‌توانند این تبلیغات را به سمت راه مثبت یا منفی جهت دهند. پس ابتدا به علم ارتباطات تصویری و تاریخچه آن می‌پردازیم سپس به بررسی گرافیک محیطی و تبلیغات خواهیم پرداخت و نوعی از تبلیغات ( بخش استند ) که در معرفی مکان یا یک کالا نقش بسزائی را دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : هنر گرافیک
۱-۱- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک
۱-۲- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
فصل دوم : تبلیغات
۲-۱- سابقه تاریخی تبلیغات
۲-۲- تبلیغات چیست؟
۲-۳- مضون تبلیغات
۲-۴- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
۲-۵- بررسی رنگ در تبلیغات
۲-۵-۱- تأثیر رنگ در تبلیغات
۲-۵-۲- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
۲-۵-۳- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
فصل سوم : گرافیک محیطی
۳-۱- گرافیک محیطی
۳-۲- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی
۳-۳ پیکتوگرامها
۳-۳-۱- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام
۳-۴- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شکل ، بافت … )
۳-۵- اقسام گرافیک محیط حجمی
۳-۵-۱- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی
۳-۵-۲- گرافیک محیطی فضای باز
۳-۵-۳- گرافیک محیطی فضاهای بسته
فصل چهارم : استند
۴-۱- استند چیست؟
۴-۲- تقسیم‌بندی استندها
۴-۳- طراحی گرافیکی استند
۴-۴- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد
۴-۵- طراحی خط در استند
۴-۶- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی
۴-۶-۱- چگونگی نمایش طرحهای استند
۴-۷- تولید
۴-۸- حرکت در استند
۴-۹- تکامل طرحها
۴-۱۰- انواع استند
۴-۱۱- طرحهای ثابت و همیشگی
۴-۱۲- استندهای نمایشگاهی
۴-۱۳- استندهای برتر
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ لاتین
فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده
گزارش کار عملی


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما