بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته‎های پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر در این مقطع می‎باشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎های مستقل با درجه آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای ‎(۵/۰ = ) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می‎باشد.

بیان مسأله:
مسائل و مشکلات عاطفی، امروزه در جهان شیوع و گسترش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد از مشکلات و بیماری‎هاو اختلالات عاطفی رنج می‎برند. این مسائل و مشکلات نه تنها افراد را زیر پوشش قرار می‎دهند بلکه به تبع فرد، جامعه را هم در برگرفته و دچار اختلالات و معضلات بسیاری می‎نمایند و عواقب و تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی زیادی را به دنبال خود می‎کشند بررسی مشکلات عاطفی به اشکال مختلف در مدارس، دانشگاه‎ها و مراکز علمی از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از روشهای بررسی مشکلات روانی بررسی میزان افسردگی در افراد می‎باشد، مسئله تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی در دانش‎آموزان و نیز مقایسه آن در دو جنس با یکدیگر در سطح شهرستان کوهدشت می‎پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
توجه به مسایل و موضوعات ذیل هر پژوهشگری را به این حیطه سوق می‎دهد که درباره وضعیت روانی دانش‎آموزان مقطع متوسطه و همچنین بازنگری مجدد بر یکی از بیماریهای عصر حاضر یعنی افسردگی تحقیق نماید.

 1. موضوع بازنگری بر میزان فراوانی افسردگی در بین نوجوانان با توجه به اینکه پژوهشگران دریافته‎اند که حدود ۸ درصد پسران و ۱۰ درصد دختران در دوران نوجوانی افسرده می‎شوند (ترجمه گنجی،‌ ۱۳۷۸).
 2. یافته‎های پژوهشگران نشان می‎دهد که تا قبل از پایان دوران نوجوانی یعنی ۱۹ سالگی تعداد دختران افسرده دو برابر پسران افسرده می‎باشد (ترجمه گنجی، ۱۳۷۸) بر این اساس بررسی کردن این امر ضروری است که آیا دختران نوجوان بیشتر از پسران نوجوان دچار افسردگی می‎شوند.
 3. بحث و موضوع تغییرات نظام آموزشی دوره‌ متوسطه و پدیدار شدن نظام نوین آموزشی بنام پیش‎دانشگاهی و همچنین قرار گرفتن دانش‎آموزان در یک بحران استرس ‎زا آموزشی، پژوهشگر را به این حیطه تحقیقی سوق می‎دهد که عوارض روانی این تغییرات آموزشی چه می‎باشد و چگونه می‎توان آن را شناسایی نمود.
 4. مطالعه و بررسی مشکلات روانی دانش‎آموزان زمانی پراهمیت می‎گردد که این مسایل در محیط و فرهنگهای مختلف صورت گیرد تا شاید بتوان از نتایج حاصله از آن در برنامه‎ریزی احتمالی جهت کاهش افسردگی در مدارس استفاده کرد چرا که این قبیل بیماریها اگر به موقع تشخیص داده نشود ریشه می‎دواند و اثرات آن به صورت افزایش میزان خودکشی و در شکل خفیف‎تر بصورت کندی پیشرفت تحصیلی نمایان می‎شود.

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

اهداف اختصاصی:

 1. بررسی میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر مقطع متوسطه
 2. بررسی میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان پسر مقطع متوسطه
 3. مقایسه میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

سؤالات و فرضیات تحقیق:

 1. میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه چقدر است؟
 2. میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه چقدر است؟
 3. میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر است.

روش تحقیق:
با توجه به عنوان و موضوع پژوهش،‌ بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش‎آموزان مقطع متوسطه، تحقیق حاضر از نوع روش تحقیق علی‎- مقایسه‎ای یا گروه ملاکی می‎باشد «عمده‎ترین ویژگی تحقیق علی‎- مقایسه‎ای این است که این پژوهش پس از وقوع علت آغاز و پژونشگر اقدام به جمع‎آوری اطلاعات می‎کند. پژوهشگر معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می‎پردازد.» (دلاور، ۱۳۸۳).

جامعه پژوهش:
دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه کلیه دبیرستانهای شهرستان کوهدشت
حجم نمونه:
تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان مقطع متوسطه حجم نمونه تحقیق حاضر می‎باشند که این تعداد را دو گروه ۲۰ نفره از دانش‎آموزان دختر و پسر تشکیل می‎دهد.

تعریف  عملیاتی واژه‎ها و اصطلاحات:
افسردگی: افسردگی بیماری است که خصوصیت اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل احساس غمگینی است از یک نومیدی خفیف تا احساس تأمین شدید ممکن است نوسان داشته با شد، این تغییر خلق نسبتاً ثابت برای روزها، هفته‎ها، ماهها، یا سالها ادامه دارد. همراه این تغییر خلق تغییرات شخصی در رفتار، نگرش، تفکر، کارایی و اعمال فیزیولوژیک وجود دارد (رس، ۱۹۸۲).
میزان افسردگی: منظور از میزان افسردگی در این پژوهش نمره‎ای است که آزمودنی در تست افسردگی بک کسب می‎کنند.
دانش‎آموز: دختر و پسری که طبق مقررات آموزش و پرورش در مقطع متوسطه یکی از دبیرستانهای شهرستان کوهدشت مشغول به تحصیل می‎باشند.
سطح متوسطه: یکی از مقاطع تحصیلی نظام آموزش و پرورش کشور است که در برگیرنده دوره سه ساله می‎باشد. هدف کلی این مقطع تحصیلی اعتلای سطح فرهنگ دانش عمومی و شناخت بهتر استعدادها و علاقه دانش‎آموزان و ایجاد زمینه مناسب هدایت آنان به زمینه‎های تحصیلی موردنظر و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیلات عالی‎تر است.
شهرستان کوهدشت: یکی از شهرستان‎های استان لرستان است که در جنوب غربی این استان قرار دارد.

فصــل دوم
«پیشینه تحقیق»
مبانی نظری
تعریف افسردگی:
افسردگی[۱] یک نوع اختلال عاطفی است، بارزترین علامت اختلالات عاطفی تغییرات و نوسانات مشهوری است که در خلق بیماران مبتلا به آن یافت می‎شود. که معمولاً به شدت متفاوت است از خلق بیماران مبتلا به آن یافت می‎شود که معمولاً به شدت متفاوت است از خلق افراد سالم، و تظاهر آن به صورت‎های افسردگی و یا خوشحالی زیاده از حد (مانی) می‎باشد. مانی عبارتست از سرخوشی، گشاده‎رویی، تحریک‎پذیری، پرحرفی، عزت نفس کاذب و پرش فکری افراطی. افسردگی هم دارای علایم و نشانه‎های بارزی همچون احساس غمگینی شدید، عصبانیت و بی‎حوصلگی، بی‎علاقگی و عدم لذت بردن از فعالیتهای تفریحی، کاهش انرژی یا بیقراری، بی‎اشتهایی، کاهش وزن، بیخوابی، کاهش قوای ذهنی، کاهش میل جنسی، احساس بی‎ارزشی و گناه، احساس نومیدی، فکر خودکشی وعلایم و دردهای جسمانی باشد (شاملو، ۱۳۶۴) یا به قول دیگر افسردگی حالت روانی ناخوشایندی است که با دلزدگی، یاس، خستگی ‎پذیری مشخص می‎شود و غالباً با یک اضطراب کم و بیش شدید همراه است (منصور، دادستان، ۱۳۶۵).
افسردگی یک هیجان عادی بیشری است، این افسردگی عادی یا علایمی مثل غمگینی، دلشکستگی، نومیدی، ناکامی، ناشادی مشخص می‎شود. این احساس همگانی و عمومی

تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها:
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی فرضیات و یا سؤال‎های تحقیق می‎باشد لذا در این فصل محقق به دنبال آزمون این سؤالات و فرضیات است.
با توجه به نتایج آزمون افسردگی بک که از اجرای آن بر روی دو گروه دختران و پسران بدست آمده و با توجه به تفسیر نتایج براساس جدول درجات افسردگی بک مندرج در صفحه ۳۵ جدول ذیل استخراج می‎گردد.

فهرست مطالب
چکیده تحقیق
فصل اول
«طرح تحقیق»
– مقدمه
– بیان مسأله
– ضرورت و اهمیت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤالات و فرضیات تحقیق
– روش تحقیق
– جامعه پژوهش و حجم نمونه
– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«پیشینه تحقیق»
– مبانی نظری
– تعریف افسردگی
– علایم افسردگی
– دیدگاه‎ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
– پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
 
فصل سوم
«روش تحقیق»
– روش تحقیق
– روش آماری
– متغیرهای تحقیق
– جامعه تحقیق
– حجم نمونه
– ویژگی‎های نمونه
– ابزار سنجش
– اعتبار و روایی ابزار سنجش
– روش جمع‎آوری اطلاعات
– ابزار اندازه‎گیری
فصل چهارم
«‌تجزیه و تحلیل داده‎ها و اطلاعات»
– آزمون فرضیه
– جداول آماری
فصل پنجم
«بررسی و نتیجه‎گیری»
– نتیجه‎گیری از سؤالات و فرضیات تحقیق
– محدودیت‎های تحقیق
– میزان همبستگی بین یافته‎های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
– پیشنهادات
– منابع
– ضمائم

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
5 از 1 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما