پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی
قسمتی از مقاله و پاورپوینت
نام درس: مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی
تعداد واحد درسی: ۲ واحد
نام منبع درس: مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مولف منبع: دکتر علی تقی پور ظهیر
نام تهیه کننده: رمضان زاهدی ــ دستیار آموزشی مرکز
آموزشی خوی ــ واحد سیه چشمه

معرفی طرح درس :
معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های درســـی ــ انواع طرح هــای برنامــه درســــی ــ ارزشیابی برنامه های درسی .
هر کدام از این فصــل ها در هر جلســـه با استفـاده از روشــهای مناســــب تدریس برای دانشجویان در ساعات معین تدریس می شود.

اهداف درس:
هدف کلی :
دانشجویان رشته ی علوم تربیتی با گذراندن این درس ضمن آشنایی با مفاهیم ، مسایل و نظریات و روشهای برنامه ریزی و مبانی فلسفی برنامه ریزی درس و انواع طرحهای مربوط به برنامه درسی را فرا می گیرند.

اهداف رفتاری :
۱ــ آشنایی با مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی
۲ــ آشنایی دانشجویان با برنامه ریزی آموزشی و درسی (دانشجویان می توانند مفاهیم و نظریات مربوط به برنامه درسی را تعریف کرده و شرح دهند.
۳ــ مبانی فلسفی برنامه ریزی درس را تشریح می کنند.
۴ــ و بالاخره انواع طرح های برنامه درسی و ارزیابی برنامه های درسی را توصیف می کنند.

جایگاه درس :
درس مقدمات برنامه ریزی آموزشـــی و درسی در رشته علوم تربیتــی جزو دروس اصلــــی می باشد و این درس پیش نیاز اصول برنامه ریزی آموزشی و اصــــول برنامه ریزی درسـی می باشـد که دانشجویــان بدون گذرانــدن این درس نمی توانند دروس اصول برنامه ریزی آموزش و اصول برنامه ریزی درس را پاس نمایند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : برنامه ریزی آموزشی و درسی (مفاهیم و نظریات)
فصل دوم : منابع اطلاعات برای برنامه ریزی درسی (مبانی برنامه ریزی درسی)
فصل سوم : اطلاعات درباره جامعه ( مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی)
فصل چهارم : مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی
فصل پنجم : اطلاعات درباره معرفت و دانش بشری
فصل ششم : طرح ریزی برنامه های درسی
فصل هفتم : انواع طرح های برنامه درسی
فصل هشتم : ارزشیابی برنامه های درسی ( الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی)

مقدمه ای بربرنامه ریزی آموزشی و درسی
پیشگفتار
زمانـی که تلاش برای توسعه در کشــورهای «جهــــان ســوم» آغاز شــد، آموزش و پرورش به دلیــل مزایای اجتماعی اقتصــــادی اش ، وکسب برتری ها موردتوجه بیشتری قرارگرفت وتوزیع آموزش وپرورش درسطح کشوروچگونگی بهره مندی افراداز آن یکی از شاخص های پیشرفت اجتمـــاعی به حساب آمد. اما به دلیل محدود بودن منابع انسانی و مالی و گونه گونی تقاضا برای دستیابی به آن بحث شدیــدی را میان تصمیم گیرندگان به وجود آورد و لزوم اتخـــــاذ شیوه های انقلابـــی برای برنامه ریزی متناســب با تحولات اجتماعی و تربیتــــی را موجب گردید.
مواردی که نشان دهندۀ این است که اگر برنامه ریزی جامع وحساب شده ای انجـــام نگیرد مشکـــل بتوان امیــــدوارشد که رشـــد آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی سرعت بیشتری بگیرد :

۱ــ تعداد زیادی از افراد هنوز به مدارس ابتدایـــی و متوسطه راه پیــدا نکرده اند.
۲ــ افزایش سریع نسبت تعداد جمعیّت کودکــان و جوانان به کل جمعیّت در کشورهای در حال توسعه.
۳ــ افزایش نرخ هزینه های آموزش و پرورش به طور متوسّط در سال است.
۴ــ تردیــد در مورد هماهنــگی رشد کمــی زمانی بیشتر می شـــود که دانش آموزان با ملاک پیشرفت تحصیلی سنجیده شوند.(عدم کار آرایی داخلی نظام آموزش و پرورش )
۵ــ سرانجام،مشکل جدّی«عدم کارآیی خارجی نظام آموزش و پرورش» است .

مقدمه :
معرفی و مسائل برنامه ریزی آموزشی و درسی
الگوی سازمان یافتۀ طرح(های) آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحا برنامۀ درسی نامیده می شود. توصیف کامل برنامۀ درسی ، حداقل شامل سه جزء است :
۱ـ موضوع آموزشی یا محتوا ــ یعنی ، آنچه آموخته می شود.
۲ـ روش آموزش ـــ چگونگی تدریس و یادگیری
۳ـ ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا

برنامۀ درسی تنها در جوامع پیشرفته و نسبتاً آزاد ، در جوامعی که فرصتهای قابل ملاحظه ای برای تحصیل وجود دارد ، مساله است . زیرا انتخاب باید از میان امکانات متعدد متفاوت صورت گیرد.
برنامۀ درسی به طور ضروری یک مسالۀ اقتصادی هم است.

مسائل اساسی برنامه ریزی درسی :
۱ـ چه کسی تعیین کند که چه چیزی باید آموخته شود؟
۲ـ برای تصمیم گیری دربارۀ آنچه باید آموخته شود ، چگونه کار خود را سازمان دهیم و آن را به انجام برسانیم ؟
۳ـ برای تعیین آنچه باید آموخته شود ، چه منابعی باید مورد استفاده قرار گیرند ؟
۴ـ آیا برای همۀ کودکان و جوانان باید یک برنامه جامع تدوین شود ؟
۵ـ چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش عمومی و چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش تخصصی باید در نظر گرفته شود ؟


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما