مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی

مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی

مقدمه مقاله
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیت های مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .

مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود (United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیت های هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود.

با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . در این مجال برآنیم که به ضرورت ها و مفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت و درمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.

ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

فهرست مطالب
مقدمه: ۱
ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها ۲
سیر تکوین بودجه. ۳
۱-بودجه به عنوان ابزار کنترل. ۳
۲- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. ۴
۳- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی.. ۵
۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) ۶
روشهای بودجه ریزی.. ۶
-۱بودجه متداول (سنتی) ۶
۲- بودجه ریزی افزایشی.. ۷
۳- بودجه برنامه ای.. ۸
۴- بودجه ریزی برمبنای صفر. ۹
-۵ نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی.. ۱۱
مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان. ۱۲
تعاریف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۴
تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی (متداول) و برنامه ای.. ۱۶
اهداف بودجه ریزی عملیاتی: ۱۷
مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. ۱۸
عناصر کلیدی در بودجه ریزی عملیاتی: ۱۹
روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. ۲۱
الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده ۲۱
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی.. ۲۴
مراحل اساسی استقرار سیستم اندازه گیری کار. ۲۵
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) 26
مکانیزم عملکرد سیستم ABC.. 27
مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه. ۲۸
گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم. ۲۸
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت… ۲۸
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات.. ۲۹
گام چهارم: تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت… ۳۰
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت… ۳۱
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی.. ۳۲
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی.. ۳۲
آشنایی با نرم افزار سیستم محاسبه بهای تمام شده براساس روش ABC.. 32
نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت: ۳۷
دستورالعمل تهیه وتکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی.. ۴۱
منابع و مآخذ: ۴۶


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما