مقاله سنجش رضایت شغلی و ارائه راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان

مقاله سنجش رضایت شغلی و ارائه راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان

سنجش رضایت شغلی و ارائه راهکارهای بهبود رضایتمندی کارکنان
چکیده مقاله
بدون تردید، اهمیت تجربه کاری و چگونگی تاثیر آن بر نگرشها و ارزشهای مربوط به کار موضوعی است که همواره مورد توجه روزافزون دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم رفتــــــاری بوده است. موفقیت سازمانها و محیط های کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی برپایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که بگونه فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را  به خود مشغول داشته است. برای رویارویی با این چالش، شناخت هر چه بیشتر و جامع تر مفاهیم وسازه های مربوط به نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده از این ابزارها امری ضروری است. یکی  از عمده ترین  و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را  به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شغلی۱ است. شرکت G.P.I. باتوجه به اهمیتی که به این موضوع چالش برانگیز داده ضمن توجه به روند تجزیه وتحلیل مدیریتی نیروی انسانی پرسشنامه ای را برای این موضوع استخراج ومورد استفاه قرار داده است. مشکل اساسی در اینجاست که نمی توان پرسشنامه را تحلیل و سپس نتیجه گیری وپیشنهادی برای بهبود یا ارتقاء رضایت شغلی ارائه داد. بنابراین، می بایست با استفاده از مبانی و نظریه های علمی وذکر دلایل مناسب، نظریه هائی را به این پرسشنامه مربوط ونظریه هائی را رد نمود. بنابراین مهمترین فرآیند این تحقیق، مطالعه دقیق پرسشنامه و ایجاد ارتباط آن با یکی از نظریه های علمی بوده که ازاین طریق ابزار مناسبی انتخاب و اده ها تجزیه وتحلیل گردند. پس از بررسی دقیق بر روی نظریه ها، نظریه مورد قبول وانطباقی، نظریه سلسله نیازهای مازلو از نظریه های ریز مدل و نظریه دوعاملی هرزبرگ ازنظریه های درشت مدل تعیین شد. بخش اولیه پرسشنامه که شناسنامه تحلیل بوده، بررسی گردید. متن پرسشنامه که ۵۳ سوال را  دربرداشت و ازطیف سه مرحله ای برای پاسخ استفاده نموده بود، ازطریق یک منحنی نرمال به طبقه های نیازهای مازلو تقسیم بندی گردید و بخش تشریحی پرسشنامه نیز که عوامل سازمانی را مورد بررسی قرار می داد، طبق نظریه هرزبرگ تحلیل گردید. پس از تحلیل پنج مرحله ای پرسشنامه وشناخت دقیق از جامعه آماری، سه عامل فیزیولوژیکی، عزت نفس و خودشکوفائی به عنوان عوامل قابل بهبود شناسائی گردید که درانتها عامل عزت نفس با دلایل علمی-کاربردی ومنطبق بر شناسنامه تحقیق، جهت ارائه راهکارهای بهبود انتخاب گردید. نتیجه تحقیق تبدیل به دوجدول شده و پیش بینی اثرات بهبود نیز بررسی گردید.اثرات بهبود درقالب یک نمودار مقایسه ای استخراج گردید. جدول اول مربوط به راهکارهای پیشنهادی و جدول دوم مربوط به طبقات کارکنانی که می بایست راهکارهای پیشنهادی جهت آنان انجام گیرد. جهت ارزیابی وبهبود مستمر وادامه تحقیقات بعدی در راستای ایجاد رضایتمندی کارکنان، ماهیت پرسشنامه نیز کاملا“ بررسی و پرسشنامه جدیدی نیز براساس یک منحنی نرمال جدید پیشنهاد گردید.

مقدمه
بدون تردید، اهمیت تجربه کاری و چگونگی تاثیر آن بر نگرشها و ارزشهای مربوط به کار موضوعی است که همواره مورد توجه روزافزون دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی و علوم رفتــــــاری بوده است( هومن، ۱۳۸۱). به نظر هرسی و بلانچارد۱ (۱۹۹۳)، موفقیت سازمانها و محیط های کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی برپایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که بگونه فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را  به خود مشغول داشته است. برای رویارویی با این چالش، شناخت هر چه بیشتر و جامع تر مفاهیم و سازه های مربوط به نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده از این ابزارها امری ضروری است. ازنظر ناگی۲ (۱۹۹۶)، یکی  از عمده ترین  و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را  به خود معطوف ساخته، و از دگر سو در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شغلی است. لاوسون وشن۳ (۱۹۹۸) عقیده دارند این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگرسو، به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه های علمی مانند آموزش و پرورش، روان شناسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و حتی سیاست بوده است.
مدیران عالی شرکت  G.P.I. که از شرکتهای قالب سازی ایران خودرو می باشد، این موضوع را دربعد مدیریت منابع انسانی خود، حاثز اهمیت دانسته و از سال ۱۳۸۰ اقدام عملی در زمینه شناخت، تحلیل، بررسی و تصمیم گیری درخصوص بهبود وارتقاء رضایت شغلی کارکنان نموده اند. دراین رابطه پس از بررسی های بعمل آمده، پرسشنامه ای را از یک منبع علمی استخراج نموده و پس از بومی سازی آن، جهت تکمیل پرسشنامه اقدام نموده اند. پس از جمع آوری ومشاهده نقاط ضعف و گلوگاههای تحقیق (پرسشنامه های سال ۱۳۸۱)، تغییراتی در پرسشنامه داده و مجددا“ اقدام به ارسال وجمع آوری آنها نمودند (پرسشنامه های سال ۱۳۸۲). اینک سوالی که مدیران عالی عاقه مند به یافتن پاسخ آن هستند اینست که، ازآنجائی که ابزار تحلیل این پرسشنامه دردست نیست، چگونه می توان با یک تحقیق کتابخانه ای ومیدانی مناسب، ابزار تلفیقی و عملیاتی مناسبی برای تحلیل و ارزیابی رضایت شغلی انتخاب نمود تا ابتدا بتوان میزان رضایتمندی ویا نارضایتی کارکنان را سنجید و سپس بتوان تصمیمات مناسبی جهت بهبود وارتقاء رضایت کارکنان اتخاذ نمود.
متنی که پیش روی شماست، نتیجه تحقیق وبررسی کارشناسانی است که هدف آنها جوابگوئی به سوالات مدیران عالی شرکت وایجاد تصمیم سازی برای آنها می باشد. تیم کارشناسی ترکیبی از مدیران وکارشناسان داخل وخارج از شرکت می باشد که هدایت اصلی وراهبری پروژه را معاونت اجرائی ونیروی انسانی شرکت، آقای قراگزلو بعهده داشته که درجای خود قابل تقدیر می باشد.

فهرست مطالب
چکیده (فارسی)
مقدمه
رضایت شغلی از دید صاحب نظران
نظریه های ریز مدل
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
نظریه آلدرفر
نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند
نظریه برابری و انتظار
نظریه های درشت مدل
نظریه دوعاملی هرزبرگ
نظریه طرح هدف
رضایت شغلی ازدید شرکت G.P.I
انتخاب ابزار تحلیل
انتخاب یک نظریه ریز مدل
انتخاب یک نظریه درشت مدل
تحلیل پرسشنامه
مرحله اول: شناسنامه تحقیق
مرحله دوم: تحلیل محتوائی
مرحله سوم: تحلیل زمینه ای
مرحله چهارم: تحلیل همبستگی
مرحله پنجم: تحلیل ساختاری
نتایج تحلیل
اهداف تحقیق
عناوین وابزارهای بهبود
طبقه بندی کارکنان جهت افزایش رضایت و
راهکارهای اجرائی
منابع و مأخذ
منابع و ماخذ


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما