مقاله تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

مقاله تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

تحلیل پارامتریک رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان
مقدمه مقاله و تحقیق
تجربیات بدست آمده از خرابیهای زلزله های اخیر نشان دهنده اهمیت تاثیر شرایط محلی خاک وتوپوگرافی سطحی و شرایط ساختگاه بر شدت و وسعت خرابی ساختمانها و توزیع مکانی آنها حین زلزله می باشد. بررسی تاثیر شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای، از جمله مباحث مهم در زمینه دانش مهندسی زلزله می باشد. فلسفه اهمیت این موضوع، الگوهای رفتاری پیچیده عوارض توپوگرافی بوده که منجر به ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین می شود. شرایط ساختگاه و توپوگرافی می تواند بر تمام پارامترهای مهم یک جنبش نیرومند زمین از قبیل دامنه، محتوای فرکانس، مدت و غیره اثر گذار باشد.
اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در” طراحی مقاوم در برابر زلزله” ایفا نموده و بایستی بصورت مجزا با آن برخورد گردد.. مهندسان بطور سنتی، چنین اثراتی را با استفاده از مدلهای ساده مبتنی بر توصیف ۱D از پروفیل محلی خاک و انتشار امواج لرزه‌ای و با موفقیت ارزیابی نموده‌اند لذا ساختگاهایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که از گستردگی نسبتأ وسیعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت لایه رسوبی برخوردار باشند.
لیکن حوادث اخیر نظیر زلزله هیوگوکن نانبو ژاپن با کمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می‌نمود و سبب مرگ ۶۰۰۰ تن گردید، پیچیدگی قابل ملاحظه در الگوهای تقویت لرزه‌ای حاصل از اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D آشکار ساخت. دقیق نبودن و تخمین دست پایین شدت زلزله های مخرب حاصل از آنالیزهای یک بعدی می تواند در تخمین خسارات وارده بحرانی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگاهی ۲D و ۳D در دره‌های رسوبی پر شده و یا بر روی توپوگرافی‌هایی که شهرها آنجا واقع شده‌اند بیشتر بوقوع می‌پیوندد.

در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان ناهمواریهای موجود در یک ساختگاه را به “ناهمواریهای زیرسطحی” و “ناهمواریهای سطحی” طبقه‌بندی نمود. هر دو نوع ناهمواریها منجر به افزایش دامنه و نیز تداوم حرکات بر روی سطح زمین در اثر عبور امواج زلزله می‌گردند، لیکن از نقطه‌نظر مهندسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عوارض سطحی و ناهمواریهای زیرسطحی وجود دارد و از سوی دیگر حتی درون یک دسته مشخص نظیر ناهمواریهای زیرسطحی نیز الگوی تقویت بشدت به وضعیت زمین‌شناسی سطحی وابسته است.

فعالیتهای قابل توجهی از سوی محققین در جهت رسیدن به درکی جامع از رفتار ناهمواریهای سطحی در برابر امواج لرزه ای زمین صورت گرفته است ولی در این زمینه نتیجه ای قطعی و کاربردی به گونه ای که قابل استفاده در آیین نامه های مهندسی باشد ارائه نشده است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق برطرف نمودن این کمبود و حداقل در حوزه نتایج حاصل از مدلهای عددی می‌باشد آنچه که در این تحقیق بطور مشخص مورد بررسی قرار خواهد گرفت ارزیابی رفتار لرزه‌ای عوارض روسطحی (توپوگرافی) تحت اثر بارهای لرزه‌ای از طریق انجام مطالعات پارامتریک بر روی گستره وسیعی از اشکال هندسی رایج، مرسوم و قابل تطابق با طبیعت و با فرض رفتار خطی می‌باشد. از میان پارامترهای موثر بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی یعنی مشخصات هندسی، ژئومکانیکی و حرکت ورودی، بیشتر تمرکز در این تحقیق بر مشخصات هندسی خواهد بود.

پارامترهای هندسی را به اشکال مختلفی می‌توان در مطالعات پارامتریک مورد توجه قرار داد لیکن رویه رایج و عرف متداول آن است که با معرفی پارامترهای بی‌بعد (نظیر ضرایب شکل یا فرکانس بی‌بعد یا زمان بی‌بعد) و در واقع تلفیق تعدادی از پارامترها با هم، هم تعداد تحلیلهای لازم را کاهش داد و هم وابستگی نتایج حاصله به هندسه تحت تحلیل را برطرف نمود لذا رویکرد اصلی در این زمینه در این تحقیق هم انجام تحلیلهای مربوطه بر روی یک هندسه پایه از مسئله تحت بررسی و سپس ارائه نتایج بصورت بی‌بعد برحسب ضریب شکل و فرکانس بی‌بعد (یا زمان بی‌بعد) خواهد بود. همچنین فرضیات حرکت ورودی در قالب موج درون صفحه‌ایP وSV بصورت قائم در نظر گرفته خواهد شد.
در این تحقیق، از مطالعات پارامتریک بر روی تاثیر ضریب پواسون مصالح بر طبق مطالعات انجام شده توسط استاد راهنما و استاد مشاور این تحقیق(دکتر رزمخواه و دکتر کمالیان)، به علت کم بودن تاثیر ضریب پواسون مصالح در نتایج بدست آمده، صرفنظر شده است. مدل سازی هندسی مسئله نیز بصورت نیم فضا و بدون لایه بندی انجام شده و حرکت ورودی بصورت موجک ریکراعمال می شود، نهایتاً با استفاده از نمودارهای بی‌بعد حاصله، سعی خواهد گردید سازوکاری برای ملحوظ نمودن اثرات ۲D با استفاده از نتایج تحلیلها بدست آید.

این تحقیق در پنج فصل و با تشریح مطالبی شامل مروری بر سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده در زمینه بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی بر رفتار لرزه‌ای سطح زمین، کلیاتی در مورد برنامه مورد استفاده و ارزیابی اعتبار آن و پدیده انتشار امواج در محیطهای دو بعدی و راه حل عددی آن، تحلیلهای پارامتریک عوارض توپوگرافی با اشکال مثلثی و نتایج حاصله، و نهایتاً جمع‌بندی مطالب و پیشنهاد مطالعات تکمیلی ارائه شده است.

در فصل اول (فصل حاضر)، مقدمات، ضرورت انجام تحقیق و مراحل مختلف پایان‌نامه شرح داده می‌شود. در فصل دوم که به سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده اختصاص دارد، ابتدا مطالعات و شواهد تجربی، سپس مطالعات نظری و تحلیلهای عددی و متعاقب آن مطالعات ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای ۲D ارائه گردیده است.

فصل سوم ، با مروری بر پدیده انتشار امواج لرزه‌ای ومعادلات حاکم بر آن آغاز می‌گردد و روشهای حل عددی این معادله تشریح شده و آنگاه روش عددی مورد استفاده در این تحقیق معرفی می‌گردد. در بخش بعدی این فصل برخی تفاسیر فیزیکی از مسائل دو بعدی انتشار امواج که در فصول بعدی برای تفسیر و نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفته‌اند تشریح می‌شوند. همچنین در این فصل به معرفی نرم‌افزار Hybrid ، بعنوان برنامه مرجع مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و نمونه‌هایی از تائید اعتبار و دقت این برنامه در مسایل مشابه ارائه گردیده است.

فصل چهارم ، شامل تحلیلهای پارامتریک تپه ها و دره های مثلثی شکل بوده، نتایج بدست آمده و تفاسیر مربوطه، با تمرکز بر ضریب شکل می‌باشد.

فصل پنجم، جمع‌بندی و ارائه نتایج کلی تحلیلهای پارامتریک و کاربرد آنها را در بر می‌گیرد و در انتها پیشنهاداتی در زمینه ادامه این تحقیق ارائه گردیده است.

سر فصل ها
فصل اول
مقدمه و کلیات
فصل دوم
تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده
فصل سوم
پدیده انتشار امواج دوبعدی و حل عددی معادلات آن
و معرفی نرم افزار HYBRID
فصل چهارم
بخش الف:تحلیلهای پارامتریک تپه های مثلثی شکل
فصل چهارم
بخش ب:تحلیلهای پارامتریک دره های مثلثی شکل
فصل پنجم
جمع ‌بندی و نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست مطالب
۱ – مقدمه ۱
۲- تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۴
۲-۱-شواهد تجربی ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ زمین ۴
۲-۲- مطالعات نظری و تحلیلهای عددی عارضه مثلثی شکل ۱۹
۲-۳- مطالعات انجام شده در رابطه با تحلیلهای پارامتریک عوارض تیزگوشه و مثلثی شکل ۲۶
۳- پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن ۳۷
۳-۱- مقدمه ۳۷
۳-۲- انواع مختلف ناهمواریها ۳۸
۳-۳- علل تقویت امواج لرزه ای ۰۴
۳-۳-۱- اثر سطحی( Surface Effect) 04
۳-۳-۲- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) 42
۳- ۳ -۳- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) 44
۳-۳-۴ – اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect 54
۳-۴- معادلات انتشار امواج الاستیک ۴۵
۳-۵- حل عددی معادله انتشار امواج ۴۹
۳-۶- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک ۵۴
۳-۷- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی ۵۶
۳-۸- معرفی نرم افزار Hybrid 59
۳-۸-۱- مقدمه ۵۹
۳-۸-۲- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid 61
۳-۸- ۲-۱- حرکت میدان آزاد نیم فضا ۶۱
۳-۸-۲-۲- دره خالی با مقطع نیم دایره ۶۲
۳-۸-۲-۳- دره آبرفتی با مقطع نیم دایره ۶۲
۳-۸-۲-۴- تپه با مقطع نیم سینوسی ۶۲
۳-۸-۲-۵- تپه با مقطع نیم دایره ۶۳
۴-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل ۶۴
۴-۱- مقدمه ۶۴
۴-۲- متدلوژی مطالعات ۶۵
۴-۳- اعتبار سنجی مدل ۶۷
۴-۳-۱- ابعاد مش بندی. ۶۸
۴-۳-۲- طول گام زمانی ۶۸
۴ -۴- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده ۶۹
۴-۵- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ۶۹
۴-۶- بزرگنمایی تپه در فضای فرکانسی ۷۱
۴-۶-۱ تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی ۷۱
۴-۶-۲ بزرگنمایی راس تپه ۷۲ ۴-۷- تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه ۷۳
۴-۸-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل۷۵
۴-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل ۱۰۴
۴-۹- متدلوژی مطالعات ۱۰۴
۴-۱۰- اعتبار سنجی مدل ۱۰۵
۴-۱۰-۱- ابعاد مش بندی ۱۰۵
۴-۱۰-۲- طول گام زمانی.۱۰۶
۴ -۱۱- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده ۱۰۶
۴-۱۲ تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسیر نمودار های تاریخچه زمانی ) ۱۰۶
۴-۱۳- بزرگنمایی دره در فضای فرکانسی ۱۰۸
۴-۱۳-۱ تفسیر کلی نمودارهای بزرگنمایی ۱۰۸
۴-۱۳-۲ بزرگنمایی قعردره
۱۱۰ ۴-۱۴-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره ۱۱۱
۴-۱۵-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل ۱۱۲
۵ – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۴۱
۵-۱- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان ۱۴۱
۵-۲- نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فرکانس ۱۴۱
۵-۳- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان ۱۴۱
۵-۴- نتایج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فرکانس ۱۴۲
۵-۵-زمینه های پیشنهادی برای ادامه این تحقیق ۱۴۲
مراجع ۱۴۳

فهرست اشکال
شکل (۲-۱)- کوه کاگل، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها ۵
شکل (۲-۲)- کوه ژوزفین پیک، توپوگرافی، زمین‌شناسی در محل ایستگاه‌ها ۶
شکل (۲-۳)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمین‌شناسی و محل ایستگاه‌ها ۶
شکل (۲-۴)- کوه پاول و ایستگاههای انتخاب شده ۸
شکل (۲-۵)- کوه بیز و ایستگاه‌های انتخاب شده ….. ۸
شکل(۲-۶)-. کوه گپ و ایستگاه‌های انتخاب شده ۸
شکل(۲-۷)- کوه پاول، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور ۹
شکل (۲-۸)- کوه بیز، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور ۹
شکل (۲-۹)- کوه گپ، ضریب بزرگنمایی حرکت افقی زمین، به روش بور ۱۰
شکل (۲-۱۰)- ضریب بزرگنمایی سطح زمین براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بیز و گپ ۱۱
شکل (۲-۱۱)- شتابهای ماکزیمم نرمال شده در کوه Matsuzaki ژاپن ۱۲
شکل (۲-۱۲)- هندسه کوه Sourpi و ایستگاههای اندازه‌گیری ۱۴
شکل (۲-۱۳)- مقایسه نسبتهای طیفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طیفی مشاهده شده بعلاوه و منهای انحراف معیار(ناحیه سایه زده شده ۱۴
شکل(۲-۱۴)- هندسه کوه Mt. St. Eynard و ایستگاههای اندازه‌گیری ۱۵
شکل(۲-۱۵)- نسبتهای طیفی نظری S2/S3 (خط‌چین‌ها) نسبتهای طیفی مشاهده شده (خطوط توپر) و انحراف معیار نسبتهای طیفی مشاهده شده (نواحی سایه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W …..16
شکل (۲-۱۶)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Castillon ، پایین) مقطع عرضی سایت Castillon .. 17
شکل (۲-۱۷)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ایستگاههای مستقر در Piene ، پائین) مقطع عرضی سایت Piene….17
شکل (۲-۱۸)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایت Castillon..18
شکل (۲-۱۹)- نتایج تحلیلهای طیفی برای مولفه E-W سایتPiene 18
شکل (۲-۲۰)- حساسیت حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مایل الف)
شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاویه برخورد برای امواج SV مهاجم (برای ضریب پواسون برابر۲۵/۰)و ب)شکل راست– تغییرات زاویه انعکاس و دامنه امواج منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم ۲۳
شکل (۲-۲۱)-. پاسخ یک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH…. 24
شکل (۲-۲۲)- دامنه‌های سطحی همپایه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها در امتداد رویه خارجی یک گوه با زاویه داخلی ۱۲۰ درجه در سه زاویه برخوردمختلف…۲۶
شکل (۲-۲۳)- دامنه‌های تغییرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرایب شکل مختلف تحت برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر۵۰/۰ … ……. ۲۶
شکل (۲-۲۴)- )- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۳۰ به یک پشته مثلثی
شکل با SR=1.0………….33
شکل (۲-۲۵)- برخورد یک موج رایلی به یک پشته مثلثی شکل باSR=1.0…… 33
شکل (۲-۲۶)- برخورد یک موج P درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۳۰ به یک دره مثلثی
شکل با SR= ……….34
شکل (۲-۲۷)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۳۰ به یک دره مثلثی
شکل با SR=……..34
شکل (۲-۲۸)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۴۵ به یک دره مثلثی
شکل با SR=0.577………34
شکل (۲-۲۹)- برخورد موج P,SH,SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی
شکل با SR=0.62….35
شکل (۲-۳۰)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۳۰ به یک دره نیم بیضی
شکل با.۰۳SR= 36
شکل (۲-۳۱)- برخورد یک موج SV درون صفحه‌ای با زاویه برخورد °۴۵ به یک دره نیم بیضی
شکل با.۰۳SR= 36
شکل(۲-۳۲)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک دره مثلثی شکل..۳۶
شکل (۲-۳۳)- برخورد موجSH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم و ° ۳۵ به یک تپه……….۳۶
شکل (۲-۳۴)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاویه برخورد قائم به یک تپه ذوزنقه ائی شکل ۳۶
شکل (۳-۱)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای سطحی ۳۹
شکل (۳-۲)- نمونه‌هایی از ناهمواریهای زیرسطحی ۴۰
شکل(۳- ۳)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج P ، SV وSH. .42
شکل(۳-۴)-a) ،b) ،c) – اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی ۴۴
شکل (۳-۵)- مدل اثر گهواره ای ۴۴
شکل (۳-۶)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده بر روی توپوگرافی ۴۵
شکل (۳-۷)- تصاویر آنی میدان تغییر مکان ناشی از انتشار امواج رایلی از سمت چپ به راست (Fuyuki & Motsumoto, 1980) 51
شکل (۳-۸)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر ۵۶
شکل(۳-۸)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر ۵۶
شکل (۳-۹)- نمای شماتیک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی ۶۱
اشکال تپه های مثلثی شکل
شکل (۴-۱)- هندسه تپه مثلثی شکل ۷۶
شکل(۴-۲)- تاریخچه زمانی موجک ریکر ۷۶
شکل۴-۳-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای
۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV… ……………77
شکل (۴-۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P……..78
شکل )۴-۵(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV…….. ……………79
شکل) ۴-۶(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای
x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP………………. ……….80
شکل(۴-۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل
به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱٫٫٫٫٫ ……………………………. ……………. ………. ۸۱
شکل(۴-۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱٫٫٫٫٫ ۲۸
شکل(۴-۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱٫٫٫٫٫٫٫۸۳
شکل(۴-۱۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۴
شکل(۴-۱۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۵
شکل( ۴-۲۱)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول ۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۸۶
شکل(۴-۱۳)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV 87
شکل(۴-۱۴)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل ۸۸ p مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج
شکل(۴-۱۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط به مولفه موافق ۸۹
شکل(۴-۱۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V مربوط به مولفه مخالف ۹۰
شکل (۴-۱۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط به مولفه موافق ۹۱
شکل(۴-۱۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V. مربوط به مولفه مخالف ۹۲
شکل(۴-۱۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد ۹۳٫
شکل(۴-۲۰)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد ۴ ۹
شکل(۴-۲۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33 اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد ۹۵
شکل(۴-۲۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد ۹۶
شکل(۴-۲۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل
با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد ۹۷
شکل(۴-۲۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد ۹۸
شکل(۴-۲۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق ۹۹
شکل(۴-۲۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف ۱۰۰
شکل(۴-۲۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ۱۰۱
شکل(۴-۲۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف ۱۰۲
شکل(۴-۲۹)- ضریب تقویت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV 103
شکل(۴-۳۰)- ضریب تقویت نسبی ۲D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موج P 103
اشکال دره های مثلثی شکل
شکل (۴-۳۱)- هندسه دره مثلثی شکل۱۱۳
شکل(۴-۳۲)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر۱۱۳
شکل۴-۳۳)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ….114
شکل (۴-۳۴)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P.. . ..115
شکل )۴-۳۵(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV 116
شکل) ۴-۳۶(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای x/bهای ۰٫۰,۰٫۵,۱٫۰,۲٫۰ به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج P 117
شکل(۴-۳۷)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱٫٫٫٫٫ ۱۱۸
شکل(۴-۳۸)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل به ازائ موج Pبا ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱٫٫٫٫٫ ۱۱۹
شکل(۴-۳۹)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۰
شکل(۴-۴۰)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول ۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۱
شکل(۴-۴۱)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول ۵برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۲
شکل( ۴-۲۴)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول ۵ برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای ۲٫۰,۱٫۰,۰٫۱ ۱۲۳
شکل(۴-۴۳)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV 124
شکل(۴-۴۴)تغییرات پریود مشخصه در مرکز عارضه باضریب پواسون ثابت و ضرایب شکل مختلف برای عوارض روسطحی تیزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج ۱۲۵ p
شکل(۴-۴۵) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط به مولفه موافق ۱۲۶
شکل(۴-۴۶)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو۰٫۳۳ = V مربوط به مولفه مخالف ۱۲۷
شکل (۴-۴۷)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳V= مربوط به مولفه موافق ۲۸۱
شکل(۴-۴۸) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو۰٫۳۳=V. مربوط به مولفه مخالف ۹۱۲
شکل(۴-۴۹) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد ۱۳۰
شکل(۴-۵۰)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو۰٫۳۳=V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد ۱۳۱
شکل(۴-۵۱)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33 اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد ۱۳۲
شکل(۴-۵۲)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو۰٫۳۳= V اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد ۱۳۳
شکل(۴-۵۳)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در دره های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد۱۳۴
شکل(۴-۵۴)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط دردره های مثلثی شکل با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به مولفه موافق وسمت راست مربوط به مولفه مخالف میباشد۱۳۵
شکل(۴-۵۵)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق ۱۳۶
شکل(۴-۵۶)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج SVدر دره های مثلث شکل مربوط به مولفه مخالف ۱۳۷
شکل(۴-۵۷)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدردره های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق ۱۳۸
شکل(۴-۵۸)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت متوسط برای برخورد موج pدر دره های مثلثی شکل مربوطبه مولفه مخالف ۱۳۹
شکل(۴-۵۹)- ضریب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV 140
شکل(۴-۶۰)- ضریب تضعیف نسبی ۲D/1D برای عوارض دره ای مثلثی شکل برای مولفه موافق و مخالف در اثر برخورد موج P140


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما