تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه مقاله
در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در اروپا، تاسیس شرکتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های کلان بود، بنابراین سرمایه‌های کوچک تعداد کثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یکجا جمع شده، برای تامین سرمایه شرکتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالکیت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود که به رشد و گسترش شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و دینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شرکتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیئت مدیره منتخب خود قرار دادند. با رواج اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت وارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده کنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بکارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌ گذاری خود مطلع شدند.

افزودن بر سرمایه‌گذاران مذکور، بانکها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش مواد استفاده شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه کثیری ذیحق و دیعلاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد. حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و کارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یک اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یک کشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا کند بی‌شک، رشد و شکوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید. لازمه افزایش کارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات کامل، صحیح و معتبر می‌باشد. مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است که بدون هزینه در اختیار استفاده کنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتکا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شکل بهینه و مطلوب به سودآورترین فهالیتها، تخصصی داده می‌شود.

بیان مسئله
تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پیشوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ای ارائه می‌کنند. نتایح یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شکل‌های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می‌شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شکلهای مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می‌شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منقم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه،‌ منتشر می‌شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌گیری گروههای ذینفع می‌باشد. تحقیات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیریهای اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکتهاست و یکی از جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارشهای مالی سالانه شرکتها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارشهای حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر واکنش سهام می‌باشد که نتیجه درک و حساسیت دست اندارکاران بازار سهام است.

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- فرضیه‌های تحقیق
۱-۵- تعاریف علمیاتی
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
۲-۱- سیر تکاملی حسابرسی در جهان
۲-۲- پیدایش حسابرسی در ایران
۲-۳- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی
۲-۳-۱- تضاد منافع
۲-۳-۲- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
۲-۳-۳- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی
۲-۳-۴-عدم دسترسی مستقیم
۲-۳-۵- فرضیه نظارت
۲-۳-۶- فرضیه بیمه
۲-۳-۷- فرضیه اطلاعات
۲-۴- تعریف حسابرسی
۲-۵- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی
۲-۶- استکالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده
۲-۷- استانداردهای حسابرسی
۲-۸- گزارش حسابرسی
۲-۸-۱- عنوان
۲-۸-۲- مخاطب گزارش
۲-۸-۳- بند مقدمه
۲-۸-۴- بند دامنه رسیدگی
۲-۸-۵- بند اظهار نظر
۲-۸-۶- تاریخ گزارش
۲-۸-۷- گزارشهای تحویل شده
۲-۸-۷-۱- انحراف از استاندارهای حسابداری
۲-۸-۷-۲- محدویت در دامنه رسیدکی
۲-۸-۷-۳- ابهام
۲-۸-۷-۴- تأکید بر مطلب خاص
۲-۸-۸- اظهار نظر متفاوت
۲-۹- بورس اوراق بهادار تهران
۲-۹-۱- تاریخچه
۲-۹-۲- تحوه تأمین اطلاعات
۲-۹-۳- نحوه نظارت
۲-۹-۴- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شرکتها در بورس
۲-۱۰- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
۲-۱۱- پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- روش نمونه‌گیری
۳-۳- روش اجرای تحقیق
۳-۳-۱- سود غیر عادی سهام
۳-۳-۲- خطای پیش‌بینی سود هر سهم
۳-۳-۳- ضریب پاسخ سود
۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱- روش کتابخانه
۳-۴-۲- روش میدانی
۳-۵- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۶- محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- بررسی رابط سترو ۱ حسابرسی و قیمت سهام
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه
۴-۳- آزمون فرضیات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات پژوهش
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
پیوستها
پیوست ۱: جدول محاسبه ERC
پیوست ۲: پرسشنامه


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.