بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
مقدمه مقاله
در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسان ها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان، و سرزنش معلمان و والدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد.
راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند؟
و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بیان مسئله
چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضیه
بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.

فهرست مطالب
موضوع ۱
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
فرضیه ۲
اهداف ۲
جامعه آماری ۲
نمونه گیری ۲
تعاریف واصطلاحات ۳
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه ۴
معرفی روش های مختلف تدریس ۴
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان ۵
روش حفظ و تکرار ۵
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتکرار ۶
روش سخنرانی ۷
مراحل اجرای روش سخنرانی ۸
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی ۲۶
نتیجه ۳۱
روش پرسش وپاسخ ۳۲
هدف از روش پرسش وپاسخ ۳۴
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ ۳۴
روش نمایش (نمایش علمی ) ۳۵
مراحل اجرای روش نمایش ۳۵
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش ۳۷
روش ایفای نقش ۳۸
فنون کلی اجرای نمایش ۳۹
مراحل اجرای روش ایفای نقش ۳۹
روش گردش علمی ۴۱
روش بحث گروهی ۴۶
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟ ۴۷
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟ ۴۹
مراحل اجرای روش بحث گروهی ۵۰
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ۶۱
روش آزما یشگاهی(آزمایشی) ۶۲
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی ۶۵
خلاصه ۶۶
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان۷۰
روشهای آموزش انفرادی ۷۱
هدفهای آموزش انفرادی ۷۲
طرح کلر وسطوح مختلف آن ۷۵
روشهای مختلف آموزش انفرادی ۷۹
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی ۸۸
خلاصه ۹۵
روش مسأله ای ۹۶
شرایط اجرای روش مسأله ای ۹۶
چگونگی اجرای روش مسأله ای ۹۷
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای ۹۹
روش واحدها ۱۰۰
ویژگی روش واحدها ۱۰۱
مراحل اجرای روش واحدها ۱۰۲
روش واحد موضوع ۱۰۴
ویژگیهای روش واحد موضوع ۱۰۴
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع ۱۰۵
روش واحد تجربی ۱۰۶
ویژگیهای روش واحد تجربی ۱۰۶
نمونه ای از یک واحد تجربی ۱۰۷
روش واحد طرح ۱۰۹
ویژگی های روش واحد طرح ۱۰۹
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ۱۱۱
خلاصه ۱۱۲
فصل سوم طرح تحقیق
متغییرها ۱۱۶
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان ۱۱۶
جامعه اماری ونمونه گیری محقق ۱۲۰
جدول ۱۲۳
نمودار ۱۲۳
آمار توصیفی ۱۲۴
شاخص مرکزی ۱۲۵
فصل چهارم:
نتیجه گیری ۱۲۶
پیشنهادات ۱۲۷
رد یا قبول فرضیه ۱۲۷
فرم خام ۱۲۸
منابع مأخذ ۱۲۹
واژه نامه ۱۳۱


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.