مقاله درباره سد ارواک

مقاله درباره سد ارواک

سد ارواک
چکیده مقاله
یه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده است . سد ارواک در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله ۵/۲ کیلومتری ارواک ، در طول جغرافیایی  و عرض جغرافیایی  بر روی رودخانه ارواک واقع می گردد . این سد یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۵/۵۵ متر از بستر رودخانه و طول تاج ۴۱۵ متر و حجم کل مخزن ۳۰ میلیون متر مکعب می باشد . هدف از ساخت این سد ، تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی اراضی پایین دست می باشد .

در این تحقیقات بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهای مارنی سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنری تشکیل می دهند . توده های سنگی محل سد براساس رده بندی های مهندسی Q ، RMR و GSI مورد ارزیابی قرار گرفته است براساس این رده بندی ها توده های سنگی محل سد ، در رده سنگهای مناسب قرار دارند . برای جلوگیری از هدر رفتن آب و بهسازی توده سنگی و پی آبرفتی و ساختگاه سد از نتایج آزمایشهای لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزیابی عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارواک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه موفقیت عملیات تزریق می باشد.

مقدمه
نیاز به آب بشر از دیرباز برآن داشته است تا از روشهای گوناگونی نیاز خود را برآورده سازد یکی از این راهها سد می باشد . اکثر فعالیتهای سد سازی در گذشته بر پایه تجربه و بدون استفاده از علوم وابسته صورت می گرفته است . از اوایل قرن بیستم پیشرفت قابل توجهی در این امر صورت گرفت و نیاز بشر باعث شد تا با این سازه بطور علمی و کلاسیک برخورد شود تاریخچه اجرای سدها و کارهای وابسته نشانگر آن بوده است که هیچ سازه ای در برابر تخریب و استهلاک یا ویرانی ، کاملاً به دور از خطر نیست . رفتار معدودی از مصالح طبیعی واقعاً همگن می باشد . پیش بینی تغییر در حالات زمین شناسی یا صالح می بایست برآگاهی کامل از سیستم های کاملاً پیچیده زمین شناسی ، که بخشی از شرایط ناحیه ای – منطقه ای می باشد ، استوار باشد ، در نتیجه علوم کاربردی زمین شناسی از پیش به مثابه بخشی از سرمایه گذاری های انتخاب محل سد و طراحی سدهای بزرگ پذیرفته شود .

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول – کلیات
۱-۱-  مقدمه
۱-۲-  اهداف و اهمیت موضوع
۱-۳-  مختصات جغرافیایی ساختگاه سد
۱-۴-  مشخصات فنی
۱-۵-  راههای دسترسی به سد
۱-۶-  بررسی آب و هوایی منطقه و محل مقاله
۱-۷-  مطالعات و بررسی های قبلی
۱-۸-  روش مطالعه
۱-۸-۱- مطالعات زمین شناسی
۱-۸-۲- مطالعات لیتپولوژیکی
۱-۸-۳- مطالعات زمین شناسی ساختمانی
۱-۸-۴- مطالعات ژئوتکنیکی
۱-۸-۵- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی
فصل دوم – بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن
۲-۳- سدهای خاکی
۲-۴- انواع سدهای خاکی
۲-۵- ساختگاه سد سنگهای کربناتی
۲-۵-۱- سنگ آهک
۲-۵-۲- بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک
۲-۵-۳- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی
۲-۵-۴- بررسی انحلال پذیری سنگ آهک
۲-۶- روش تحقیق
۲-۶-۱- زمین شناسی
۲-۶-۲- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر
۲-۶-۳- طبقه بندی مهندسی توده سنگ
۲-۶-۳-۱- طبقه بندی RMR و Q
۲-۶-۳-۲- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )
۲-۶-۴- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی
۲-۶-۵- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی
فصل سوم – زمین شناسی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- زمین شناسی عمومی منطقه
۳-۲-۱- ژئومورفولوژی
۳-۲-۲- سنگ چینه شناسی
۳-۲-۲-۱- ژوراسیک
۳-۲-۲-۱-۱- سازند کشف رود
۳-۲-۲-۱-۲- سازند چمن بید
۳-۲-۲-۱-۳- سازند مزدوران
۳-۲-۲-۲- کر تا سه
۳-۲-۲-۲-۱- سازند شورجه
۳-۲-۲-۲-۲- سازند تیرگان
۳-۲-۲-۲-۳- سازند سرچشمه
۳-۲-۲-۲-۴- سازند سنگانه
۳-۲-۲-۲-۵- سازند آیتامیر
۳-۲-۲-۲-۶- سازند آبدراز
۳-۲-۲-۷- سازند آبتلخ
۳-۲-۲-۲-۸- سازند نیزار
۳-۲-۲-۲-۹- سازند کلات
۳-۲-۲-۲-۱۰- سازند نفته
۳-۲-۳- پالئوژن
۳-۲-۳-۱- سازند پسته لیق
۳-۲-۳-۲- سازند چهل کمان
۳-۲-۳-۳- سازند خانگیران
۳-۲-۳-۴- نئوژن
۳-۲-۴- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )
۳-۲-۵- زمین ساخت منطقه ای
۳-۳- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد
۳-۳-۱- ژئومورفولوژی محل سد
۳-۳-۲- زمین ساخت محل سد
۳-۳-۳- ناپیوستگی های تکیه گاه سد
۳-۳-۳-۱- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها
۳-۴- هیدروژئولوژی ساختگاه سد
۳-۴-۱- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی
۳-۴-۲- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد
فصل چهار – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بررسی ویژگی های خاکها
۴-۳- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد
۴-۴- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی
۴-۴-۱- آزمایش نفوذ پذیری لونران
۴-۴-۲- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)
۴-۴-۲-۱- آزمایش با بارخیزان
۴-۴-۲-۲- آزمایش با بار ثابت
۴-۴-۲-۳- آزمایش با بار افتان
۴-۴-۳- محاسبه ضریب نفوذ پذیری
۴-۴-۳-۱- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان
۴-۴-۳-۲- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت
۴-۴-۳-۳- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان
۴-۴-۴- نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۵- بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۶- بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۶-۱- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )
۴-۶-۲- آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )
۴-۶-۳- رابطه بین
فصل پنجم – بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ
۵-۱- مقدمه
۵-۲- آزمایشات برجای مکانیک سنگ
۵-۳- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD
۵-۴- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ
۵-۴-۱- مسیرهای هیدرولیکی سنگ
۵-۴-۲- آزمایش فشار آب
۵-۴-۳- آزمایش لوژان
۵-۴-۳-۱- روشهای مختلف تعیین عدد لوژان
۵-۴-۳-۲- حساسیت آزمایش لوژن
۵-۴-۵- نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد
فصل ششم – بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی
۶-۱- مقدمه
۶-۲- بررسی های آزمایشگاهی
۶-۲-۱- ویژگی های فیزیکی
۶-۲-۱-۱- تخلخل
۶-۲-۱-۲- میزان جذب آب
۶-۲-۱-۳- وزن واحد حجم سنگها
۶-۲-۲- ویژگیهای مکانیکی
۶-۲-۲-۱- مقاومت فشاری تک محوری
۶-۲-۲-۱- زاویه اصطکاک داخلی
۶-۲-۲-۲-مقاومت چسبندگی
۶-۳- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر
۴-۶- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک
۶-۴-۱- انواع مختلف طبقه بندی
۶-۴-۱-۱- طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR
۶-۴-۱-۲- طبقه بندی Q
۶-۴-۱-۳- طبقه بندی GST
فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۷-۱- نتیجه گیری
۷-۲- پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.