مقاله حسابداری شرکت های تضامنی

مقاله حسابداری شرکت های تضامنی

حسابداری شرکت های تضامنی
گزارش مقاله تخصصی
خلاصه و مقدمه
شرکت تضامنی در زمره شرکت های تجاری است که قانونگذار در قانون تجارت بدان اشاره کرده است و به علت ویژگی های خاص برای عضویت از جمله شرکت های مناسب برای فعالیت های تجاری است.
بسیاری از فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی که در جامعه رسماً به صورت یکی از اشکال هفت گانه حقوقی قانون تجارت به ثبت نرسیده اند از نظر دادگاه ها و قوانین جاری مملکتی فعالیتی تضامنی محسوب می گردد و مسولیت و ضمانت شرکاء آن در قبال اشخاص ثالث نامحدود است .
بنابراین با وجودی که تعداد شرکت های تضامنی نسبت به سایر اشکال حقوقی هفت گانه زیاد نمی باشد، اما به واسطه اینکه در جامعه تعداد بنگاه هایی که تحت یکی از این اشکال حقوقی به ثبت نرسیده بی شمار است، بحث شرکت های تضامنی بسیار با اهمیت می باشد .
در این مجال من به دنبال پاسخ دادن به پرسش هایی در باب تاسیس شرکت تضامنی، ارائه تعریف از این شرکت، تحلیل وضعیت شرکا و نیز چگونگی اداره شرکت تضامنی و مسئولیت شرکا و انحلال آن هستم .
امید است که در این تحقیق بتوانم تا حد توان ساختار این نوع شرکت را برای شما تبیین نمایم.

فصل اول
۱-۱- انواع شرکت های تجاری
ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نموده است:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

طبقه بندی شرکت های تجاری به شرح فوق از نقطه نظرهای زیر قابل تعمق است:
۱- شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارند مانند شرکت سهامی و شرکت با مسولیت محدود.
۲- شرکت هایی که شخصیت اعتباری و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
۳- شرکت هایی که از امتزاج دو قسم فوق تشکیل می شوند مانند شرکت های مختلط.
۴- شرکت هایی که تعداد شرکا در آن دخالت دارند مانند شرکت های تعاونی.

۲-۱-شرکتهای تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا جند نفر با مسولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسول پرداخت تمام قروض است.
فعالیت های تضامنی ممکن است در قالب شخصیت حقوقی و قانونی یعنی تحت نام یک شرکت تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در پناه قانون تداوم یابد.
بسیاری از فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی که در جامعه رسماً به صورت یکی از اشکال هفت گانه حقوقی قانون تجارت به ثبت نرسیده اند از نظر دادگاه ها و قوانین جاری مملکتی فعالیتی تضامنی محسوب می گردد و مسولیت و ضمانت شرکاء آن در قبال اشخاص ثالث نامحدود است.
بنابراین با وجودی که تعداد شرکت های تضامنی نسبت به سایر اشکال حقوقی هفت گانه زیاد نمی باشد، اما به واسطه اینکه در جامعه تعداد بنگاه هایی که تحت یکی از این اشکال حقوقی به ثبت نرسیده بی شمار است، حسابداری فعالیت تضامنی در خور اهمیت بوده و در شرکت های تضامنی ثبت شده و فعالیت های تجاری به ثبت نرسیده که بین دو شریک یا بیشتر انجام می شود کاربرد دارد.
در شرکت نسبی بر اساس ماده ۱۸۶ قانون تجارت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارا می باشند مسول قروض وتعهدات شرکت هستند.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اگر دارایی شرکت برای تأدیه قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسول تأدیه قروض شرکت می باشند.
در شرکت با مسولیت محدود سهم شرکاء از سرمایه شرکت مساوی نیست و بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسول قروض وتعهدات شرکت بوده و بدین ترتیب مسولیت آن ها محدود می باشد.

۳-۱-کلیات
یکى از شرکتهایى که بعداز شرکت سهامى خاص و شرکت با مسئولیت محدود در امور تجارتى مورد استقبال واقع مى شود شرکت تضامنى است شرکت تضامنى از جمله شرکتهاى شخصى محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمى در این نوع شرکت ایفا مى نماید مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ق ت شرکت تضامنى را شرکتى مى داند که در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بین حداقل دونفر شریک با مسئولیت تضامنى تشکیل مى شود.
اگر دارایى شرکت براى پرداخت قروض شرکت کافى نباشد هریک از شرکا به تنهایى مسئول پرداخت تمام قروض شرکت مى باشند و اگر شرکا قرارى بر خلاف مورد فوق بین خودمقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا در صورتى که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد و عباراتى از قبیل و شرکا یا برادران قید شود مانند شرکت ضامنى حسن زاده و برادران شرکت تضامنى وقتى تشکیل شده محسوب مى شود که تمام سرمایه نقدى پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدى نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابى و تسلیم شده باشد (ماده ۱۱۸ ق ت).
در شرکت تضامنى نقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولى شرکا مى توانند ترتیب دیگرى براى تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند اداره شرکت تضامنى با مدیرى است که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب مى شود مسئولیت مدیر در اداره شرکت در قبال شرکا مسئولیت وکیل است در مقابل موکل (ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ ق ت).
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنى با رضایت کلیه شرکا بعمل مى آید و فلسفه این امر به دلیل وجود شخصیت شرکا مى باشد. ( ماده ۱۲۳ ق. ت).
مطالبه پرداخت دیون شرکت از شرکا به انتخاب طلبکار مى باشد طلبکار مى تواند از یک یا چند نفر از شرکا درخواست پرداخت دیون شرکت را بنماید و شریکى که از او درخواست پرداخت دیون شده نمى تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت بیش از سهم وى در شرکت مى باشد از پرداخت خوددارى نماید و در صورت پرداخت دیون شرکت توسط احدى از شرکا این شخص حق دارد به نسبت سهم الشرکه به سایر شرکا مراجعه نماید و اگر در اساسنامه ترتیب دیگرى براى پرداخت دیون مقرر شده باشد در روابط فیمابین شرکا آن امر مجرى خواهد بود. (ماده ۱۲۴ ق ت).
هیچکدام از شرکاى تضامنى نمى تواند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتى از نوع تجارت شرکت تضامنى که وى در آن شریک است اقدام ورزد. ( ماده ۱۳۴ ق ت)
تازمانى که شرکت تضامنى منحل نشده باشد باید درخواست پرداخت قروض از خود شرکت بعمل آید ودر صورت انحلال طلبکاران شرکت مى توانند به شرکا براى وصول مطالبات خود اقدام نمایند. ( ماده ۱۲۴ ق ت).
شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.
اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.
مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند .
چون در شرکت های تضامنی مسولیت شرکاء نامحدود است، لذا در ایجاد اینگونه شرکت ها، شرکاء سعی می کنند با افرادی که مورد اطمینان بوده و قدرت مالی و حسن شهرت آن ها می تواند برای شرکت کسب اعتبار نماید، مشارکت کنند. و………….

فهرست مطالب
خلاصه و مقدمه
۱-فصل اول
۱-۱- انواع شرکت های تجاری
۲-۱-شرکتهای تضامنی
۳-۱-کلیات
۴-۱-تشکیل شرکت
۵-۱-نام شرکت
۶-۱-سود ، زیان ، سرمایه
۷-۱-بخش قضایی و مقرراتی شرکت های تضامنی
فصل دوم
۱-۲-اداره شرکت تضامنی
۱-۲-نحوه انتخاب و عزل مدیر
۲-۲- قلمرو محدودیت اختیارات مدیر
۳-۲- مسئولیت مدنی مدیر شرکت
۴-۲-انواع حسابها در شرکتهاى تضامنى
۵-۲-حساب جارى شرکاء
۶-۲-حساب برداشت شرکاء
۷-۲-حساب وام شرکاء
۸-۲-انتقال سهم الشرکه شرکاء
۹-۲-مسئولیت شریک جدید
۱۰-۲-تضامن به حکم قانون
۱۱-۲-طلبکاران
۱۲-۲-طلبکاران شرکت
۱۳-۲-طلبکاران شرکاء
۱۴-۲-مسئولیت شرکای تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت
۱۵-۲-مسئولیت شرکا در مقابل طلبکار شخصی خود
۱۶-۲-تبدیل نوع شرکت تضامنی
فصل سوم
۱-۳-فسخ شرکت تضامنی
۲-۳-انحلال شرکت تضامنی
۳-۳-طریق اول : استفاده از حساب تصفیه
۴-۳-طریق دوم : استفاده از حساب سود و زیان تصفیه
۵-۳-طرز عمل با مانده بدهکار حساب سرمایه شریک (شرکاء)
۶-۳-الف: توانایى شریک در تادیه مانده بدهکار سرمایه
۷-۳-ب: عدم توانایى شریک در تادیه مانده بدهکار سرمایه
۸-۳-فوت شریک
۹-۳-حجر شریک
۱۰-۳-ورشکستگی شریک
۱۱-۳- ثبت و اعلام انحلال
۱۲-۳- تصفیه شرکت تضامنی
۱۳-۳- انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
۱۴-۳- وظایف مدیر یا مدیران تصفیه
۱۵-۳- مرور زمان

فهرست منابع (مراجع) مقاله حسابداری شرکت های تضامنی
• اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری) تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ چهارم، ج اول
• عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول
• ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ج اول
• دمرچیلی، محمد؛ (و دیگران)، حقوق تجارت در نظم حقوق کنونی، تهران، خلیج‌فارس، ۱۳۸۱، چاپ دوم
• اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکتهای تجاری: شرکتهای سهامی عام و خاص (جلد دوم). تهران: سمت، ۱۳۸۰. ISBN 964-459-261-1
• دنیای اقتصاد شماره ۲۰۱ و ۱۹۸ و ۲۰۳
• سایت Wikipedia و سایت سازمان ثبت اسناد و شرکت ها
• دانشنامه رشد . ۱۳۹۰٫

این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۵۰ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.