مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی
چکیده مقاله
صاحب نظران بازاریابی صادراتی عقیده دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی انجام گرفته است. در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد صادراتی و انواع مدل های عملکرد صادراتی بررسی شد و از مدلی برای شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده گردید که این مدل بیان می دارد که اندازۀ شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، محصول، قیمت، تبلیغات و کانال های توزیع، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند.
در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته شود.
یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی مطرح هستند، براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر می باشد.
۱- محرکهای صادراتی ۲- کانال های توزیع ۳- مشکلات صادراتی ۴- تجربه صادراتی ۵- تعهد صادراتی ۶- محصول ۷- تبلیغات ۸- اندازۀ شرکت ۹- قیمت ۱۰- مزیت رقابتی
در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه گردیده است.

مقدمه
حذف مرزهای اقتصادی و سیاسی (همچون، نفتا و اتحادیه اروپا) و توسعه در تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین المللی را تغییر داده است. این محیط بازرگانی جدید تحت تأثیر متقابل نیروهای بازار قرار دارد و ابزارهای حمایتی در این محیط جدید کارایی خود را از دست داده اند. (لئونیدو و دیگران، ۱۹۸۸، ۷۵) [۱] به هر حال این انقلاب جهانی سازی تهدیدات و فرصت هایی را برای بازرگانی بین الملل به همراه دارد که این امر برای اقتصادهای در حال توسعه مهم تر است. به علت افزایش تمایل به اقتصاد جهانی و فشارهای ناشی از کسری تجاری که بر تعداد زیادی از کشورها وارد
می شود، رفتار و عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی توجه تحقیقی زیادی را به خود جلب کرده است. در ۳۰ سال گذشته و هم زمان با رشد آزادسازی و ادغام سیستم تجارت جهانی، صادرات به عنوان شیوه ای جذاب برای استفاده از فرصت های بازار خارجی شناسایی شده است و بررسی عوامل اساسی موفقیت و عملکرد صادراتی شرکت در تحقیقات فراوانی مورد توجه واقع شده است. مانند: ابی واسلتر (۱۹۸۹)، کاوسگیل و زو (۱۹۹۴)، چتی و همیلتون (۱۹۹۳)، گموندن (۱۹۹۱)، کتسیکس، پیرسی وایونیدس (۱۹۹۶)، لئونیدو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲) و والترز (۱۹۹۳)[۲] شناسایی عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی، راهنمایی های ارزشمندی را برای مدیران و تصمیم گیران سیاست عمومی فراهم می آورد تا استراتژی های بازاریابی و سیاست های عمومی مؤثر را طراحی و اجرا کنند. (کاوسگیل، ۱۹۸۴، ۱۹۶)
شرکت ها فراتر از بازارهای داخلی شان را جستجو می کنند و بر بازارهای صادراتی تمرکز دارند و این تنها به دلیل رشد شرکت نیست بلکه به منظور افزایش رقابت پذیری انجام می گیرد. کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلستان، کانادا و کشورهای اروپایی تلاش های زیادی را برای بررسی عملکرد صادراتی و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن انجام داده اند ولی عملکرد صادراتی در ایران مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. برای اینکه برنامه های ترفیعی و توسعه ای مؤثر باشند، مدیران و مقالات دولتی نیازمند شناسایی تعیین کننده های عملکرد صادراتی هستند.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مسأله تحقیق ۲
۱-۳ تشریح و بیان موضوع ۳
۱-۴ ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۶
۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق ۷
۱-۸ روش انجام تحقیق ۷
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات ۷
۱-۱۰ قلمرو تحقیق ۷
۱-۱۱ جامعه آماری ۷
۱-۱۲ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۸
۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق ۸
۱-۱۴ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۸
فصل دوم بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۱
۲-۲ بین المللی شدن ۱۲
۲-۳ روش های ورود به بازار بین الملل ۱۴
۲-۳-۱ صادرات ۱۴
۲-۳-۲ همکاری مشترک ۱۶
۲-۳-۳ سرمایه گذاری مستقیم ۱۷
۲-۴ ماهیت بازاریابی بین الملل ۱۸
۲-۵ بازاریابی صادراتی ۱۸
۲-۵-۱ تعاریف بازار یابی صادراتی ۱۸
۲-۵-۲ آمیخته بازاریابی صادراتی ۱۹
۲-۵-۳ تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی ۲۱
۲-۶ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی ۲۱
۲-۶-۱ مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک ۲۱
۲-۶-۲ مدل ابی واسلتر ۲۵
۲-۶-۳ مدل اکاس وجولیان ۲۸
۲-۶-۴ مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی ۲۹
۲-۶-۵ مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل ۳۰
۲-۶-۶ مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی ۳۳
۲-۶-۷ مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس ۳۴
۲-۷ شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی ۳۶
۲-۷-۱ معیارهای عملکرد صادراتی ۳۷
۲-۷-۲ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی ۳۷
۲-۷-۲-۱ عوامل قابل کنترل – درونی ۴۰
۲-۷-۲-۲ عوامل غیر قابل کنترل – درونی ۴۱
۲-۷-۲-۳ عوامل غیر قابل کنترل – خارجی ۴۲
۲-۸ مدل مفهومی مقاله ۴۲
۲-۸-۱ استراتژی بازاریابی صادراتی ۴۲
۲-۸-۱-۱ استراتژی محصول صادراتی ۴۳
۲-۸-۱-۲ استراتژی قیمت گذاری صادراتی ۴۳
۲-۸-۱-۳ استراتژی کانال صادراتی ۴۳
۲-۸-۱-۴استراتژی ترفیعات صادراتی ۴۴
۲-۸-۲ ویژگی های عینی شرکت ۴۴
۲-۸-۲-۱ اندازه شرکت ۴۴
۲-۸-۲-۲ تجربه صادراتی ۴۴
۲-۸-۳ متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات ۴۵
۲-۸-۳-۱محرک صادراتی ۴۵
۲-۸-۳-۲ مشکلات صادراتی ۴۵
۲-۸-۳-۳ مزیت های رقابتی ۴۵
۲-۸-۴ تعهد صادراتی ۴۵
۲-۸-۵ مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی ۴۷
۲-۸-۵-۱ شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی ۴۷
۲-۸-۵-۲ انتخاب ابعاد عملکرد ۴۸
۲-۹ صنعت مواد غذایی ۴۸
۲-۹-۱ نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور ۴۸
۲-۹-۲ صادرات صنایع غذایی ۴۹
۲-۹-۲-۱ اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور ۴۹
۲-۹-۲-۲ آمار و ارقام صادرات مواد غذایی ۵۰
۲-۱۰ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده ۵۳
۲-۱۰-۱ تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور ۵۳
۲-۱۰-۲ سایر تحقیقات انجام گرفته ۵۳
فصل سوم روش تحقیق
۳-۲-۲ مدل یابی معادلات ساختاری ۵۷
۳-۲-۲-۱ تحلیل مسیر و مدل پیش بینی ۵۷
۳-۳ متغیرهای تحقیق ۶۵
۳-۴ روش های گردآوری اطلاعات ۶۵
۳-۴-۱ پایانی ابزار اندازه گیری ۶۸
۳-۴-۲ روایی ابزار اندازه گیری ۶۹
۳-۴-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی ۷۰
۳-۴-۲-۲ برازش مدل اندازه گیری ۷۰
۳-۵ جامعه و نمونه آماری ۷۱
۳-۵-۱ جامعه آماری ۷۱
۳-۵-۲ فلمرو مکانی ۷۱
۳-۵-۳ قلمرو زمانی ۷۱
۳-۵-۴ نمونه آماری ۷۱
۳-۶ شیوه تحلیل داده ها ۷۲
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۷۴
۴-۲ یافته های توصیفی ۷۴
۴-۳ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۴ فرضیه های تحقیق ۷۹
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۸۹
۵-۲ بررسی نتایج تحقیق ۸۹
۵-۲-۱ شناسایی عوامل تعیین کننده ۸۹
۵-۲-۲ سنجش عوامل تعیین کننده ۹۰
۵-۳ ارائه پیشنهادات ۹۰
۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی و کاربردی ۹۰
۵-۳-۲ محدودیت های تحقیق ۹۲
۵-۳-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۲
منابع و مآخذ ۹۴
پیوست ۱۰۰


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.