بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین ۱۵ تا ۱۸

بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین ۱۵ تا ۱۸

بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین ۱۵ تا ۱۸

گزینده ای از تحقیق
عزت نفس یا خودارزیابی ، اثرات برجسته ای در جریان فکری ، تمایلات ، ارزشها و هدف های شخص دارد و کلید فهم رفتار اوست . شخصی که از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه ای مثبت ارزشیابی کرده ، برخورد مناسبی نسبت به نظریات مثبت خود و دیگران دارد . در مقابل کسی که به عزت نفس پایین مبتلاست اغلب نوعی نگرش مثبت مصنوعی نسبت به دنیا دارد .

و در ناامیدی تلاش می کند تا به دیگران خودش نشان دهد که شخص لایقی است و یا ممکن است به درون خویش انزواگزیند و از ارتباط با دیگرانی که از آنها می ترسد اجتناب نماید . شخص مبتلا به عزت نفس پایین اساساً فردی است که احساس غرور کمی در خودش ادراک کرده است . عزت نفس بر اساس ترکیبی از مسائل و موضوعاتی که در زندگی برای ما اهمیت دارند ساخته شده است . تاثیر معلمان و والدین را در حصول عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نباید از نظر دور داشت .

یکی از مفاهیمی که به مفهوم نگرش به آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی بسیار نزدیک است مفهوم نگرش به خود و عزت نفس تحصیلی در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است .
موفقیت و تایید یا شکست و عدم تایید در تعدادی از تکالیف یادگیری و در مدت نسبتاً طولانی به عزت نفس کلی درباره آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی
می انجامد .

دانش آموزی که مرتباً در آموزشگاه موفقیت کسب می کند باید تاثیر مدرسه و معلمان را به خود تعمیم دهد و یک مفهوم کلی مثبت درباره خودش به عنوان یادگیرنده ایجاد کند (پیشین ص ۷۶) .

با توجه به اهمیت این مقوله و تاثیر آن بر شئون زندگی در سنین شخص درصدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد یا خیر ؟

کوپراسمیت در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس ، استعداد ، خلاقیت و ابراز وجود دارند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند . در تحقیقاتی که بر روی نوجوانان اسرائیل انجام شده (هافمن و همکاران) مبین تاثیر ارتباط مادر با کودک در ایجاد تصور مثبت از خود و عزت نفس است .

در این مطالعه تاثیر منابع حمایتی پدر و مادر و دوستان بر عزت نفس مورد بررسی قرار گرفت یافته ها حاکی از وجود ارتباط تنگاتنگ و تعاملی منابع حمایت اجتماعی با عزت نفس در نوجوانان بوده و از سوی دیگر بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه ای وجود دارد ؟

اگر کودک از اغلب تکالیف مدرسه تصور موفقیت داشته باشد و اگر بخاطر یادگیری این تکالیف از جانب معلم ، والدین و همسالان خود تشویق می گردد ، نگرش او به آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی مثبت خواهد بود و او مشتاق است تا تجارب بیشتری را در آنجا کسب کند . (بلوم ، ترجمه سیف ، ۱۳۶۳ ) .

در مطالعاتی که توسط استنگ صورت گرفت ارتباط متقابلی که بین عزت نفس و تصور فرد از توانایی خود وجود دارد ، مورد تایید قرار گرفت ، بدین معنی که اگر میزان عزت نفس کاهش یابد ، احساس ضعف و ناتوانی در فرد بوجود می آید و بالعکس با افزایش میزان عزت نفس ، احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد احیا می شود و تغییرات مثبتی چون افزایش پیشرفت تحصیلی افزایش تلاش فرد را در کسب موفقیت ، داشتن اعتماد به نفس ، بلند همت بودن ، متکبر و پرخاشگر بودن ، تمایل به داشتن سلامتی بهتر ، لذتبردن از روابط با دیگران ، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیت های بعدی ، ارتباط تنگاتنگ بین عزت نفس ابراز وجود ، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در فرد است .

در مطالعات متعددی که بر روی دانش آموزان انجام گرفته است یافته ها بیانگر این است که دانش آموزان ناموفق بدلیل نداشتن تجارب موفقیت آمیز کافی دارای ارزیابی منفی نسبت به توانایی ها و استعدادهای خود می باشند و میزان عزت نفس در چنین دانش آموزانی بسیار پایین است و سطوح عزت نفس (افزایش یا کاهش آن ) اسناداتی است که دانش آموز به موفقیت یا شکست های خود می دهد (بلو-سالیوان) .

با توجه به این نکته و به منظور اجتناب از احساسات وحشت آور افراد باید باور داشته باشد که خوبند (برای مثال ارزشمندند) در نتیجه افراد نیاز به عزت نفس دارند تا بتوانند اضطرابهایشان را به حداقل برسانند .

اهمیت موضوع
دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش رشد می نمایند و اساساً اینکه آنان نسبت به خویشتن و دیگران و نیز فعالیت های آموزشگاهی چه تصوراتی دارند و چگونه قضاوت می کنند بسیا مهم است . نحوه و کیفیت این قضاوت ها و ارزش گذاری ها می تواند تمام جنبه های زندگی کودک را تحت تاثیر قرار دهد و بر شرایط یادگیری و عملکردی نیز اثر می گذارد .

از سویی آنها هر لحظه با مسائلی روبرو می شوند که نحوه واکنش و پاسخ آنها نسبت به آن مسائل در ساختار شخصیتی آنان موثر است . هرکاری که توسط فرد انجام می گیرد توسط خانواده ، گروه همسالان و معلمان مورد ارزشیابی و قضاوت قرار می گیرد .

بر این اساس عزت نفس و میزان آن تحت نفوذ این قضاوت ها و برداشت ها قرار می گیرد به طوری که گاه معیارها ، آنقدر دور از دسترس و دست نیافتنی است که بچه ها را از کسب تجربه موفقیت آمیز در محیط خانه یا مدرسه محروم می سازد و این لزوماً بر میزان ارزشمندی و احترام بر خویشتن تاثیر منفی دارد .

بنابراین ارزش وجودی عزت نفس به عنوان بعدی از ابعاد شخصیت انسان و ارتباط آن با موفقیت ها و شکستها و مقابله با مسائل قابل ملاحظه می باشد .
عواملی که در پیشرفت بشر موثر واقع می شوند متعدد هستند ولی کوشش و مساعی افراد در اعتماد بر خویشتن و اصلاح شئون زندگی که یکی از موثرترین عوامل به شمار می رود باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا چنانچه مشخص شد این عامل در شئون مختلف از جمله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد ، موجبات افزایش آن توسط برنامه های مقتضی فراهم آید .

بررسی ارتباط بین دو متغیر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی به لحاظ اهمیت ان از نظر بنیادی و کاربردی ، مورد توجه بسیاری از روان شناسان تربیتی ، اجتماعی ، شخصیت و آسیب شناسی روانی و متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است .
بسیاری از روانشاسان بر این عقیده اند که این دو متغیر در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار گرفته اند به طوریکه می توان افزایش یا کاهش در یکی ، در متغیر دیگر نیز تغییراتی به وجود می آید (مثلاً با افزایش عزت نفس افراد بر پیشرفت تحصیلی آنها افزوده می شود) .

در جامعه ای که افراد آن از عزت نفس بالا و احساس مسئولیت برخوردار باشند در مقابل انواع فشارهای روانی و تهدیدها و وقایع ناگهانی مثل سیل ، زلزله و .. و بیماری های روانی ( افسردگی ، اضطراب ، الکسیم و اسکیزوفرنی …) مقاوم و پایدار خواهند بود و شکوفایی استعدادهای نهفته و خلاقیت و پیشرفت های اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی بدنبال خواهد داشت .

یافته های حاصل از این تحقیق در صورت تاثیر آزمایش انها (آنهم در کشور خودمان ) راهبردهای مهمی برای مراکز خدماتی و حمایتی بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی ، مشاوره ای و …) به همراه دارد .

بعنوان مثال کودکی را در نظر بگیریم که دارای افت تحصیلی ، بدون دلایل فیزیولوژیکی و ناتوانائیهای ذهنی است یک روانشناس آموزشگاهی به بررسی میزان اعتماد به نفس او نسبت به توانائیها و استعدادهایش و تلاشی که برای موفقیت در کارها اعم از تکالیف مدریه با کارهای محوله دیگر ، از خود نشان می دهد ، می پردازد.

به طور کلی با افزایش موفقیت و پیشرفت دانش آموز ، بر میزان عزت نفس وی افزوده می شود و سطح کارآیی فردی ، نزدیک به میزان استعدادها و قابلیت های فرد می گردد .

با توجه به مطالب فوق الذکر لزوم هرچه بیشتر برآورد سطوح عزت نفس دانش آموزان در محیط آموزشگاه امری ضروری به نظر می رسد . یافته های حاصل از این تحقیق همچنین راهبردهای مهمی برای مراکز تعلیم و تربیت ، معلمان ، مربیان ، مشاوران ، اولیاء و خانواده ها در جهت حل پاره ای از مشکلات آموزشگاهی به همراه دارد .

اهداف تحقیق :
هدف تحقیق تعیین میزان رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی می باشد .

طرح سوال تحقیق :
آیا بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه های تحقیق :
الف-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد یا به عبارتی بین نمرات عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی مستقیم معنی دار وجود دارد .
ب-بین نمرات عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی مستقیم معناداری وجود ندارد

فهرست مطالب
مقدمه
موضوع تحقیق
شرح موضوع تحقیق
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
طرح سوال تحقیق
فرضیه های تحقیق
نوع تحقیق

تعریف اصطلاحات
عزت نفس
تعریف عملی
پیشرفت تحصیلی
تعریف عملی

ادبیات تحقیق
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۱-برنامه درسی
۲-کتابهای درسی و مواد آموزشی
۳-معلم ، روش تدریس ، تربیت معلم
۴-مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل
۵-سازمان و تسهیلات مدرسه
۶- مدارس شهری و روستایی
۷- استفاده از وسایل کمک آموزشی
۸-روابط انسانی
۹-تحصیلات والدین
۱۰-تاثیر فرهنگ
تاثیر حرمت نفس بر پیشرفت تحصیلی
اعتماد به نفس و نقش آن در زندگی
انگیزه پیشرفت
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
عوامل موثر در رشد عزت نفس
عزت نفس و عملکرد سودمند
آسیب شناسی روانی و عزت نفس
دیدگاه های نظری در مورد عزت نفس
دیدگاه اسلامی
گستره نظری
رشد خودپنداره
ابعاد خویشتن
خود ایده آل
۱-واکنش دیگران
۲-مقایسه با دیگران
۳-همانندسازی الگوها
نیاز به احساس ارزش و عزت نفس
کنترل خود و عزت نفس
زمینه های عزت نفس
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس جسمانی
عزت نفس کلی
ابعاد عزت نفس
۱-تنفر از خود
شکست و تردید درباره خود
تایید خود
فنون مشاوره ای برای افزایش عزت نفس
۱-روش مراجع مرکزی
۲-آگاهی از مشکل به طور گروهی
۳-تمرین های متشکل و منظم
۴-فیلم
۵-بمباران نیرو
۶-شناسایی صفت
۷-یاوران همانند
۸-مشاوره توسط همتایان
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور
چکیده ای از تحقیقات انجام شده

جامعه آماری
طرح تحقیق
ابزار تحقیق
مشخصات پرسشنامه
روش اجرای نمونه گیری
جدول یافته های تحقیق
تفسیر

اثبات فرضیه
خلاصه گزارش تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادات


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما