طرح توجیهی قطعات برنجی

طرح توجیهی قطعات برنجی

عنوان طرح کسب و کار : طرح توجیهی تولید قطعات برنجی ریخته گری
این طرح توجیهی در رابطه با قطعات برنجی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با دقت نگارش و جمع آوری شده است.
این فایل برای کارآفرینان در زمینه قطعات برنجی مناسب می باشد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮای ﻃـﺮح ،ﺳﻨﺠﯽ ﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد . در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از ﻧﮕـﺎه ﺑـﺎزار، ﻓﻨـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ و آﻧــﺎﻟﯿﺰ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از آن ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺒﻨــﺎﯾﯽ ﺑــﺮای ﺗــﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔ ﻣﯽ ﺬاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺳﻨﺠﯽ ﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻧﺠـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن اﺑﺘـﺪا ﻣﺤـﺼﻮل ، ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑـﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧـﺮم اﻓـﺰاری ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬران و ﻋﻼ ﻗـﻪ ﻣﻨـﺪان ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺎ دﯾـﺪ ﺑـﺎز و ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﯿﺎورد .

همچنین ببینید : چگونه یک طرح توجیهی اقتصادی بنویسیم ؟

این طرح توجیهی شامل :
مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفیت
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشت سرمایه
اشتغال زایی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و …

طرح توجیهی قطعات برنجی در قالب pdf به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

مناسب برای :
– اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
– گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
– ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
– گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
– ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
– مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب pdf و در حجم ۴۸ صفحه به
همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.