مقاله تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع

مقاله تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع

تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع – مقاله
چکیده مقاله
هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار است. پژوهشگر به دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:

فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست.
فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری ودرآمد رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وسن رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد.

این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که در کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از۱۶ نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند ۸ نفربه عنوان گروه شاهد و۸ نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه آزمایش در۷ جلسه وبه مدت ۶۰ دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد.
و سپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سؤال پژوهش
تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها واصطلاحات
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی مراجع محوری
تعریف عملیاتی خودپنداره
تعریف عملیاتی نوجوانی
بزهکار
اهمیت وضرورت موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظریه های مراجع محوری
روان درمانی مراجع محوری
روان درمانی
فرضیه های کلی این رویکرد
اهداف مشاوره گروهی
در مشاوره گروهی
فرآیند درمان و رابطه درمانی
شرایط رابطه درمانی
خود پنداره
تعاریف خود پنداره
شکل گیری خودپنداره
الف) شکل گیری خود پنداره دوران کودکی
ب) شکل گیری خودپنداره دوران نوجوانی
ج) تکوین خود
بزهکاری
نوجوان بزهکار کیست؟
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
علل و عوامل کلی بزهکاری
عوامل مؤثر در بزهکاری
۱) عوامل اجتماعی
۲) عامل اقتصادی
۳) روابط والدین ونوجوان
۴) نقش دوستان و همسالان در بزهکاری
۵) نقش والدین و خانواده
نقش عوامل محیطی در بزهکاری
مدرسه
موقعیت نوجوان و اهمیت خانواده
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
دستورالعمل اجرایی آزمون
روایی
پایایی
فرایند درمان
شرایط ایجاد رابطه
مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری
روش¬های آماری تحلیل داده¬ها
فصل چهارم
یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آنها
۴-١- بررسی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی
۴-١-١- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها
جدول ۴-١: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن آن ها
۴-١-٢- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها
جدول ۴-٢: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات آن ها
۴-١-٣- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها
جدول ۴-٣: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت طلاق درخانواده آنها
۴-١-۴- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها
۴-١-۵- توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خودپنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خودپنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
۴-۱-۶- توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه گواه یا شاهد بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی آزمودنی های گروه شاهد برحسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
۴-۲- تحلیل یافته‌ها بر اساس آمار استنباطی
فرضیه ۱ :
فرضیه ۲ :
جدول۴-۸: همبستگی بین میزان تاثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مرجع محوری و سطح سواد
فرضیه ۳ :
جدول۴-۹: همبستگی بین میزان تآثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و سن
فرضیه ۴ :
جدول۴-۱۰: همبستگی بین میزان تأثیر پذیری خودپنداره از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری و وضعیت اقتصادی
فرضیه ۵ :
جدول۴-۱۱: مقایسه میانگین خودپنداره ( تفاضل پس آزمون از پیش آزمون گروه گواه با گروه آزمایش) بر حسب وجود طلاق در خانواده
فصل پنجم
بحث ، نتیجه گیری ، پیشنهادات
۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع و مآخذ
پرسشنامه


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما