مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه

مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) فرم کوتاه شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

اﯾــﻦ ﻣﻘﯿــﺎس ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻟﻮوی و ﻫﻤﮑـﺎران ﻃﺮاﺣــﯽ ﮔﺮدﯾــﺪ. TMMS ﯾﮑـﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و از ۳۰ ﺳﺌﻮال و ۳ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت (ﻣـﺜﻼ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ)، وﺿﻮح اﺣﺴﺎﺳﺎت (ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ درک درﺳﺘﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ دارم) و ﺗـﺮﻣﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت (ﻣﺜﻼ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﮕﺎه ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪای دارم) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣــﯽﺷﻮد

روایی و پایایی:
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
نوع فایل: word
تعداد صفحات:۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما