موضوعات پایان نامه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی شهید مدنی

موضوعات پایان نامه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی شهید مدنی

لیست موضوعات پایان نامه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی شهید مدنی

نام دانشجویان

موضوع

نمونه آماری

صدیقه حمرایی‌پور

سیده مهسا سلیمانی

بررسی میزان مدیریت دانش در معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

زهره حسینی

اکرم بابایی

مقایسه انگیزه پیشرفت و مسؤولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه ناحیه …. قم

۸۰ نفر دوره اول

۸۰ نفر دوره دوم

سمانه سمیع‌املشی

بتول عبداللهی

بررسی میزان مسؤولیت‌پذیری در معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۴ قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

طاهره بهشتی‌زاده

زهرا نجفلو

بررسی میزان دینداری در معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

زهرا اصلاحی

مهناز فرقانی

بررسی کیفیت آموزشی درس هدیه‌های آسمانی و عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آن در مدارس دوره ابتدایی ناحیه ….. قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

پوپک بحری

زهرا بهجتی حرمی

مقایسه میزان سلامت عمومی در معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲ و ۳ قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

فرزانه هاشمی

اکرم گلستانی

بررسی رابطه هوش اجتماعی با عملکرد معلمان دوره ابتدایی ناحیه …… قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد

عصمت‌السادت محمدی

اکرم صادقی

رابطه پذیرش اجتماعی با هوش اجتماعی در معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۴ قم

۳۵ نفر معلم زن

۳۵ نفر معلم مرد


اولین نفر باشید

نظر شما