بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی)

بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی)

بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی)
چکیده مقاله
این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان اضطراب و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی می پردازد. فرضیه ها عبارتند از:

  1. بین میزان اضطراب دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ماکو رابطه ای وجود دارد.
  2. بین میزان اضطراب مقیاس گرایش به گنهکاری دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور ماکو رابطه ای وجود دارد.
  3. بین میزان اضطراب مقیاس تنش ارگی دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
  4. بین میزان اضطراب مقیاس فقدان توحید یافتگی دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ماکو رابطه ای وجود دارد.
  5. بین میزان اضطراب مقیاس ضعف من  دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور ماکو رابطه ای وجود دارد.
  6. بین میزان اضطراب مقیاس نایمنی پارانوایی  دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور ماکو رابطه ای وجود دارد.

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان …. به تعداد ۳۰۰۰  نفر  می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ۶ کلاس درس انتخاب و سپس ۶۰ نفر دانشجو (۱۰ نفر از هر کلاس) جهت تکمیل اطلاعات خواسته شده انتخاب شدند. روشی که این تحقیق به آن متکی است روش همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی، نمودارها، اندازه ها مرکزی مانند میانگین و اندازه های پراکندگی مانند انحراف استاندارد،  واریانس اشاره کرد . در سطح آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در بررسی فرضیه شماره ۱ ضریب همبستگی ۱۳۲/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۲ ضریب همبستگی ۱۵۳/۰-   به دست آمد. این ضریب به این معنی می باشد که هرچقدر میزان نمره اضطراب مقیاس گرایش به گنهکاری دانشجویان پایین باشد میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیز بالا است لیکن این رابطه معنی دار نیست. در بررسی فرضیه شماره ۳ضریب همبستگی ۰۵۰/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۴ ضریب همبستگی ۰۳۸/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۵  ضریب همبستگی ۲۰۸/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۶ ضریب همبستگی ۰۲۵/۰   به دست آمد. که نشانگر رابطه مثبت و غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
پیشگفتار
بیان مسئه
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری
فصل دوم
مفهوم اضطراب
مقابله با اضطراب
شیوه های مقابله
روشهای کنار آمدن با اضطراب
منابع لازم برای مبارزه با اضطراب
ادبیات نظری
راههای مقابله با اضطراب از دیدگاه پزشکی
دیدگاه روانشناسی
مقابله با اضطراب از نظر دیدگاه روانشناسی
نظریه کتل
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش پ‍‍ژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گرد آوری داده ها
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
مقدمه
آمار توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
مقدمه
بحث و بررسی سوالهای پژوهش
تفسیر نتایج
محدودیت ها
پیشنهاد ها
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما