نظام آموزشی استرالیا

نظام آموزشی استرالیا

نظام آموزشی استرالیا
ملاحظات تاریخی
استرالیا ازقرون پیش ، منطقه مسکونی گروههای خاص نژادی بود ه اسـت.ایـن سـرزمین نخسـتین بـار توسـط اسپانیائیها مشاهده گردید.اما هلندیان نخستین کسانی بودندکه پای بدانجا نهادند(سال۱۶۰۶).نخستین انگلیسـی کـه ازجزیـره اسـترالیا دیدن کرد دمپیر بود.او آهنگ کرانه های خاوری قاره تازه راکرد.اما توفانهای سهمگین او را از راهش باز گردانـد. ناگزیر به منطقه ای قدم نهاد که قبلا بوسیله هلندیان کشف شده بود. وی دربـاره ایـن سـرزمین کتـابی نوشـت کـه اروپائیان را بدان کنجکاوتر کرد.کشف و نقشه برداری واقعـی قـاره اسـترالیا هنگـامی صـورت گرفـت کـه نیـروی دریایی بریتانیا در سال ۱۷۶۸ هیئتی به سرپرستی ناخدا جیمز کـوک بـه آن دیـار فرسـتاد . وی در شـرق اسـترالیا بـه مکانی رسید که اینک دماغه هیکس نام دارد و از آنجا به سوی شـمال رانـد و قـدم بـه خـاک اسـترالیا گذاشـت .در اواسط نیمه دوم قرن هجدهم یک انگلیسی از طرف دولت بریتانیا مأموریـت یافـت کـه ناوگـانی مرکـب از هشـت کشتی را که حامل محکومان زندانی بود به قاره جدید ببرد.وی به بندرگاهی که کـوک اشـاره کـرده بـود واردشـد وکمی بعد آنجا را به مهاجرنشین کوچکی تبدیل کرد که کـم کـم گسـترده شـد وپایـه و اسـاس شهرسـیدنی قعلـی  گردید.سیدنی تا چندی مرکزی دور افتاده و بی بهره ازتمدن بود اما به علت وضع اقلیمی مساعد گله داری درآنجـا،  رو به پیشرفت گذاشت. بعد از آن درقرن نوزدهم تعدادی ازکاشفان برای جسـتجو و پیمـودن تمـام ایـن سـرزمین بـه فعالیت پرداختند. در اوایل این قرن، فلیندرز انگلیسی به نقشه برداری سواحل این قاره پرداخت و تا یک قرن پـس از  مرگ او دریانوردان از نقشه های جغرافیائی وی استفاده شایان می بردند .کار کشفیات ادامـه یافـت و انـدک انـدک استعمار انگلستان بر سراسر این قاره گسترش یافت. دو سال و نیم بعد افسری به نـام جیمـز اسـترلینگ، نزدیـک رود سودان،محل شهر پرت و بندر فرمانتل را تعیین کرد.پنجاه سال از نقشه برداری می گذشت و هنـوز کسـی از شـمال به جنوب یا از خاور به باختر این قاره سفر نکرده بود.دراین هنگام برای نخستین بار شخصی بنام آیـر بـا عـده ای از شرق به غرب استرالیا سفر کرد اما هنوز کسی از شمال به جنوب نرفته بود . بدنبال تلاشهای متعددی که توسط افراد مختلفی بدین منظور انجام شد ….

فهرست مطالب
ملاحظات تاریخی  ۷
ملاحظات جغرافیایی  ۱۳
ملاحظات سیاسی  ۱۵
ملاحظات اقتصادی  ۱۸
پول  ۲۰
مالیات ۲۰
ملاحظات علمی  ۲۲
تاریخچه آموزشی دهه ۲۵ ۱۹۹۰
ارتباطات  ۲۷
جمعیت  ۲۹
ترکیب جمعیتی  ۳۲
اشتغال  .۳۴
ساعت کاری، اضافه کاری و تعطیلات  ۳۴
تعطیلات عمومی  ۳۵
تعطیلات محلی  ۳۶
آموزش های شغلی  ۳۸
پرداخت های خانوادگی ۳۹
انجمن های حرفه ای  ۴۰
زبان ۴۰
دستور و واژگان  ۴۱
وابستگی و ارتباط زبانی ۴۲
وضعیت کنونی زبان بومیان  ۴۲
سیاستهای آموزشی  ۴۳
چالشهای فراروی نظام آموزشی ۴۴
جهانی سازی ۴۴
فن آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی  ۴۵
اصلاح بازار ـ نیاز به انعطاف پذیری و شایستگی بیشتر  ۴۵
بازسازی بازار کار  ۴۶
ساختار آموزشی  ۴۷
آموزش پ یش دانشگاهی  ۵۱
آموزش پیش دبستانی  ۵۲
ساختار آموزشبی  ۵۲
خدمات مراقبتی کودکان  ۵۳
نهادهای مرکزی  ۵۳
آموزش پایه  ۵۴
ساختار آموزشی ۵۴
آموزش ابتدایی  ۵۵
ساختار آموزشی ۵۵
آموزش متوسطه  ۵۶
ساختار آموزشی ۵۶
آموزش مقدماتی متوسطه  ۵۸
ساختار آموزشی  ۵۸
ارزشیابی تحصیلی  ۶۰
جدول زمانی مدارس  ۶۰
آموزش پیش دانشگاهی  ۶۲
ساختار آموزشی ۶۲
سال تحصیلی  ۶۳
امکانات آموزشی ۶۳
سرویس حمل و نقل مدارس  ۶۳
تغذیه دانش آموزان ۶۴
ارایه کمک به والدین دانش آموزان  ۶۴
بورسیه تحصیلی  ۶۴
ارایه کمک به دانش آموزان معلول  ۶۵
آموزش عالی  ۶۵
ساختار آموزشی ۶۵
سال تحصیلی  ۶۸
زبان آموزشی  ۶۸
مقاطع آموزشی  ۶۸
مقطع کارشناسی  ۶۸
مقطع کارشناسی ارشد  ۶۹
مقطع دکتری  ۶۹
مدارک تحصیلی ۶۹
ارزشیابی مدارک تحصیلی  ۷۰
دانشگاهها ۷۲
انتخاب دانشگاه  ۷۴
پذیرش تحصیلی  ۷۶
پذیرش دانشجویان خارجی  ۷۸
نهادهای دانشجویی  ۸۲
انجمن ها و اتحادیه های ملی دانشجویی  ۸۲
ارزشیابی تحصیلی  ۸۳
سیستم نمره دهی ۸۳
امکانات دانشجویی  ۸۴
امکانات اقامتی  ۸۴
خوابگاه یا خانه های مهمان  ۸۵
مدارس شبانه روزی ۸۵
آپارتمانهای دانشگاه ی  ۸۶
دانشکده های شبانه روزی  ۸۶
اشتغال دانشجویی  ۸۷
صدور مجوز اشتغال به کار ۸۷
ویزا ی دانشجویی  ۸۸
بیمه خدمات درمانی  ۸۹
کمک هزینۀ دانشجویی  ۸۹
اصلاحات آموزشی ۹۰
پزوهش و تحقیقات  ۹۲
تحقیقات آموزشی  ۹۲
اهداف عمومی  ۹۲
اولویتهای پژوهشی حوزه آموزش ۹۲
نقاط قوت  ۹۳
بودجه تحقیقاتی  ۹۴
آموزش معلمان ۹۴
آموزش معلمین پیش دبستانی و ابتدایی  ۹۴
آموزش معلمین مقطع متوسطه  ۹۶
آموزش فنی و حرفه ای ( ۹۷ ( VET
ساختار آموزشی ۹۷
سیاستهای آموزشی ۱۰۱
سیاستهای آتی ۱۰۲
آموزش عالی فنی و حرفه ای  ۱۰۶
آموزش عالی در حوزه صنایع  ۱۰۸
آموزش بزرگسالان  ۱۰۹
آموزشهای کوتاه مدت و فشرده ۱۰۹
آموزش غیررسمی ۱۰۹
آموزش خصوصی ۱۰۹
مدارس خصوصی  ۱۱۰
آموزش عالی از راه دور  ۱۱۰
پذیرش تحصیلی  ۱۱۱
مدارس آزاد  ۱۱۱
نهادهای مرکزی ۱۱۵
آموزش استثنایی  ۱۱۵
سیاستهای آموزشی ۱۱۵
مدارس تخصصی ویزه کودکان نیازمند ۱۱۵
همکاریهای آموزشی  ۱۱۶
همکاریهای بین المللی  ۱۱۶
امتیازات آموزشی  ۱۱۹
اصول و اهداف آموزشی  ۱۲۱
اولویتها و علایق آموزشی  ۱۲۱
قوانین آموزشی  ۱۲۲
مدیریت آموزشی  ۱۲۳
نهادهای مرکزی  ۱۲۴
بودجه و هزینه های آموزشی  ۱۲۵
بودجه آموزشی مدارس آزاد  ۱۲۸
بررسی تطبیقی کمکهای مالی دولت به مدارس دولتی وغیردولتی ۱۲۹
اعتبارات دولتی بخش آموزش ۱۳۰
سرانه هزینه دانش آموزی  ۱۳۱
سیاستهای دولت در قبال هزینه های آموزشی  ۱۳۲
بودجه بندی آموزشی  ۱۳۲
اشتباه شاخص بودجه بندی سنتی(۱۳۴  (ERI
الگوی تأمین اعتباربراساس وضعیت اجتماعی/اقتصادی(SES) مدارس ۱۳۵
تامین اعتبارات کمکی مدارس ۱۳۶
بودجه بندی مدارس کاتولیک  ۱۳۷
دفتر اطلاع رسانی وسنجش افکار
بودجه بندی آموزشی دولتهای فدرال و محلی  ۱۳۷
تصویرکلی بودجه بندی جاری آموزشی  ۱۳۷
نقش دولتهای فدرال و محلی در تأمین مالی مدارس غیر دولتی ۱۴۰
تأمین اعتبار مدارس غیر دولتی توسط دولتهای ملی و محلی ۱۴۱
تأمین اعتبار دولتی پروژه های بزرگ آموزشی ۱۴۱
متوسط هزینه های جاری مدارس دولتی ۱۴۲
بودجه بندی جاری آموزش ایالات مختلف کشور ۱۴۲
۱۴۲  ( NEW SOUTH WALES ) ولز نیوساوت
۱۴۳  ( NORTHERN TERRITORY ) شمالی قلمروهای
۱۴۳  QUEENS LAND )کوئینزلند
۱۴۴  ( SOUTH AUSTRALIA ) جنوبی استرالیای
ایالت تاسمانیا( ۱۴۵  TASMANIA
ایالت ویکتوریا ( ۱۴۵  (VECTORIA
۱۴۶  (WESTERN AUSTRALIA ) غربی استرالیای
هزینه های آموزش عالی ۱۴۷
هزینه زندگی  ۱۴۸
هزینه های دانشجویی ۱۴۹
هزینه سرانه دانشجویی  ۱۵۱
هزینه های تحصیلی دانشجویان خارجی ۱۵۱
نهادهای سرمایه گذار  ۱۵۲


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما