بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان‎

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان‎

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان‎
پیشگفتار
اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.

در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.
توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.

چکیده تحقیق
پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان شاهد و ۶۰ نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشکرو قدردانی الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول پ
پیشگفتار ت
چکیده تحقیق ۰
فصل اول: طرح تحقیق د
مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
تعریف موضوع تحقیق ۴
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق ۶
فرضیه‌های تحقیق ۷
اهمیت موضوع تحقیق ۸
روش انجام تحقیق ۹
محدودیتهای تحقیق ۹
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است. ۱۰
فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده ۱۱
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو ۱۳
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم ۲۱
فصل سوم: روش تحقیق ۲۴
نوع تحقیق ۲۴
روش آماری ۲۴
متغیرهای تحقیق ۲۴
جامعه هدف و حجم نمونه ۲۴
ابزار سنجش ۲۴
شیوه نمره‌گذاری ۲۵
اعتبار روایی پرسشنامه ۲۵
روش نمونه‌گیری ۲۵
ویژگیهای نمونه ۲۵
روش جمع‌آوری اطلاعات ۲۶
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها ۲۶
فصل پنجم: نتبجه گیری
نتیجه‌گیری ۳۷
محدودیتهای تحقیق ۳۷
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف ۳۸
پیشنهادات ۳۸
فهرست منابع ۳۹
پیوست ۴۰

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
۱ محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی۲۷
۲ محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی ۲۹
۳ محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی ۳۱
۴ محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی ۳۳
۵ محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی ۳۵


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما