مقاله انگلیسی رشته تربیت بدنی با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی رشته تربیت بدنی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی رشته تربیت بدنی همراه با ترجمه فارسی با عنوان تاثیر انجام جلسات تمرینی آیروبیک (هوازی) حداکثری روی اجزای خونی ویژه در ورزشکاران جوان مرد

بخشی از ترجمه مقاله
فعالیت فیزیکی می تواند باعث تغییرات هموتولوژیکال مختلف شود. هدف پژوهش حاضر این است که تاثیرانجام جلسات تمرینی آیروبیک حداکثری روی اجزای خونی ویژه در ورزشکاران جوان مرد را آزمون کند. بنابرین ۲۰ ورزشکار به صورت اتفاقی از بین دانش جویان تربیت بدنی در دانشگاه تهران انتخاب و در دو گروه صبح(شامل ۱۰ نفر- ۲۰٫۸+- ۹۹٫ ساله و ۶۷٫۴۵ +- ۶٫۲۹ کیلوگرم و ۱۸۱٫۴ +- ۴٫۲۸ سانتیمتر) و یک گروه عصر (شامل ۱۰ نفر ۲۱+- ۷۳٫ ساله- ۶۷٫۲۴+- ۹٫۴۴ کیلوگرم و ۱۷۰٫۹+- ۸٫۲۱سانتیمتر).گروه صبح و گروه عصر هفت مرحله پروتکل بروس را از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ۳ تا ۵ عصربه ترتیب انجام دادند.پژوهش حاضر یک تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. نمونه های خون از هر دو گروه قبل از تمرین و بلافاصله بعد از تمرین جمع اوری شد. برای توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها در سطح ۰۵٫ از آزمون های آماری آنوا و تی وابسته استفاده شد.نتایج تفاوت معنی داری را در سطوح هموگلوبین،گلبول های قرمز، گلبولهای سفید(لکوسیت ها) و پلاکت ها در بین دو گروه در مراحل مختلف از نمونه گیری خون در سطح ۰۵٫ را نشان داد.مقایسه بین دو گروه این نکته رااشکار ساخت که بین دو گروه صبح و عصر در سطوح هموگلوبین،پلاکت ها،لکوسیتها، و گلبول های قرمز قبل و بلافاصله بعد از تمرین تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج تحقیق،می توان گفت که جلسات تمرین آیروبیک حداکثری در صبح و عصر سطح هموگلوبین ،پلاکت ها، سلول های قرمز و سفید راتغییر می دهد و زمان تمرین هیچ اثری روی مقدار تغییر ندارد.

واژگان کلیدی: اجزای خون، تمرین آیروبیک حداکثری،زمان تمرین، ورزشکاران جوان مرد.

مقدمه:
تغییرات فیزیکی و هماتولوژیکی در نتیجه فعالیت های فیزیکی مختلف توجه زیادی را از سوی محققان و متخصصان به خود جلب کرده است.
از آنجا که برخی از جلسات ورزش (تمرین) به خصوص در فصل مسابقات با شدت بالاتر انجام می گیرد ممکن است در دراز مدت تاثیر قابل ملاحظه ای روی عملکرد سیستم گردش خون و متغیرهای خونی و در نتیجه رقابت داشته باشد. ریتم شبانه روزی،کارکرد سلول های بدن و هورمون ها را در یک چرخه ۲۴ ساعته تنظیم می کند. کارکرد سلول ها و سطح هورمون ها به تدریج در طول روز تغییر می یابد.

محققان همواره علاقه مند به بررسی اثر ریتم شبانه روزی بر فعالیت موجودات زنده مانند آموباء (amoebae)، دوزیستان، و پستانداران هستند. یکی از بخش هایی که ریتم شبانه روزی آن را تحت تاثیر خود قرار داده، غده هیپوفیز است که تغییر آشکار خود را در زندگی و عملکرد موجودات با رهاسازی ملاتونین انجام می دهد.
فیلادلفی و همکاران (۱۹۹۶) اثرات آزاد شدن ملاتونین در مهره داران خونسرد را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که ترشح ملاتونین از غده پینه آل یک تابع از ریتم شبانه روزی است و
ارتباط بین ارگانیسم و محیط آن را ایجاد میکند. لازم است به این عامل داخلی ضروری یعنی ریتم شبانه روزی واثر آن بر وضعیت فیزیولوژیکی و در نتیجه عملکرد فیزیکی افراد توجه کرد . یافته های اخیر در زمینه زیست شناسی زمانی (درک اثر زمان بر متغیرهای فیزیولوژیکی) نشان می دهد که بدن انسان دستخوش تغییرات زیادی در طول روز است و آن یک توانایی خاص در هر زمان خاص دارد.
سازش پس از فعالیت عضلانی با تغییر در حجم کل خون و حجم کل پلاسما همراه است. در بسیاری از این موارد تغییرات برای بهبود عملکرد فیزیکی لازم هستند.در همین حال، تغییرات در حجم پلاسما تحت تاثیر غلظت مواد در خون و در نتیجه مؤثر بر متابولیت ها، لایه، و هورمون در خون است.

علاوه بر این، فعالیت عضلانی می تواند در تعداد سلولهای خونی و توزیع تخصصی در سلول های مختلف تغییراتی ایجاد کند. مطالعات بر روی لکوسیت اطلاعاتی را در مورد فعالیت های سیستم ایمنی فراهم می سازد، در حالی که تحقیق بر روی گلبول قرمز گسترش و یا اختلال در ظرفیت انتقال اکسیژن خون را نشان می دهد.
مطالعات دیگر نشان داده اند که در طول ورزش شدید، تغییرات زیادی در ترکیبات مختلف از جمله
پلاسما، گلبول های قرمز و هماتوکریت رخ می دهد. کارلسون در یک مطالعه نشان داد که بسیاری از این افزایش ها درهماتوکریت با انتشار گلبول قرمزاز طحال همراه است، اما تغییرات جزئی در مایعات بین پلاسما و مایعات بین سلولی در فعالیت های فیزیکی و ورزش های شدید وجود دارد که به طور قابل توجهی می تواند روی تغییرات تاثیر گذارد.

همچنین باهاتی و همکارانش به این نتیجه رسیدند که شدت ورزش منجر به افزایش قابل توجهی در تعداد لکوسیت ها می شود.با توجه به مسائل فوق و ادبیات موجود درباره اثر ورزش شدید در زمان های مختلف روز بر تغییرات خونی در بسیاری از ورزش، بر عملکرد، و در خروجی نهایی ورزشکاران، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که که آیا زمان ورزش (صبح یا بعد از ظهر) بر عوامل خونی موثر است و زمان برای ورزش و ورزشکاران جوان مناسب تر است.

عنوان فارسی : تاثیر انجام جلسات تمرینی آیروبیک (هوازی) حداکثری روی اجزای خونی ویژه در ورزشکاران جوان مرد
عنوان انگلیسی : The effect of time of performing a maximal aerobic exercise session on certain blood components in young male athletes
تعداد صفحات فایل PDF انگلیسی : ۵
تعداد صفحات فایل ورد WORD فارسی : ۱۰

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.