شرح وظیفه خدمتگزار و سرایدار مدرسه

شرح وظیفه خدمتگزار و سرایدار مدرسه

شرح وظایف خدمتگزار مدرسه

 • حضور در محل خدمت حداقل یکساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل اطاقها و محوطه محل کار براساس تقسیم کار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف .
 • مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی کلاسها و سالنها و سرویسهای بهداشتی وحیاط واحد آموزشی براساس تقسیم کار .
 • مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه واحد متبوعه و دادن گزارشهای مربوط به آن در صورت لزوم .
 • گزارش بموقع به مسئولان مدرسه در مورد اماکن و تاسیسات واحد مربوط به شغل که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند .
 • مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردیکه ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود .
 • همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .
 • رعایت مرتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان .
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم .

همچنین ببینید : گزارش ویژه خدمتگزار مدرسه

همچنین ببینید : گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار

شرح وظایف خدمتگزار و سرایدار

 • بیتوته نمودن در واحد متبوع .
 • حضور در محل خدمت حداقل یکساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل کلاسهای درس ومحوطه مربوطه در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگهداشتن دائمی امکان مختلف واحد متبوع .
 • مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه ور در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری خروج اموال مدرسه بدون مجوز .
 • گزارش بموقع به مسئولین ذیربط درمورد اماکن وتاسیساتی که از حیث تغییرات نیاز فوری به اصلاح یاترمیم دارند .
 • مراقبت و بازدید ساختمان و تاسیسات به هنگام شب و عنداللزوم دادن گزارش مربوط به مسئول مربوط .
 • بررسی ساختمان تاسیسات و بازدید مرتب پشت بامها و آبریزگاهها و گزارش بموقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث و خسارت احتمالی .
 • مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردیکه ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود .
 • همکاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .
 • رعایت مرتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان .
 • سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت
 • در دوره های آموزشی مربوط فراگیر .
 • انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .

اولین نفر باشید

نظر شما