دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون

دانلود پرسشنامه استاندارد فراشناخت ولز و هاتون MCQ
فرم کوتاه پرسشنامه به منظور سنجش باورهای فراشناختی ساخته شده است . این پرسشنامه ۳۰ آیتم دارد و هر آزمودنی به آیتم ها به صورت چهار گزینه ای ( از موافق نیستم تا خیلی موافقم) پاسخ می دهد. این پرسشنامه پنج مولفه اعتماد شناختی ، باورهای مثبت در مورد نگرانی ، خود آگاهی شناختی ، باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و خطر و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار را می سنجد.

فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است.این مفهوم دربرگیرنده دانش، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز،۲۰۰۰). دانش فراشناختی اطلاعاتی است که شخص در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارد و نظارت فراشناختی به دامنه ای از کارکردهای اجرایی، نظیر توجه، کنترل ، برنامه ریزی و تشخیص خطاها در عملکرد اشاره دارد

فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)،شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREFولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری ، 1388).

این پرسشنامه شامل 5 خرده مقیاس به شرح زیر است :
1. اعتمادشناختی .5عبارت : (7-16-23-25-29).
عباراتی مثل : من به حافظه ام اعتماد ندارم – من حافظه ضعیفی دارم .

2. باورهای مثبت در مورد نگرانی . 6 عبارت : (1-6-9-18-22-27) .
عباراتی مثل : نگرانی به من کمک می کند تا مشکلاتم را حل نمایم – من باید نگران باشم تا بتوانم مرتب بمانم .

3. وقوف شناختی . 7 عبارت : (2-4-11-12-15-17-30) .
عباراتی مثل : من توجه دقیقی به شیوه کارکرد ذهنم دارم – من دائما افکارم رابررسی می کنم .

4. افکار خطرناک و کنترل ناپذیر . 9 عبارت :(3-5-6-8-10-13-14-20-28) .
عباراتی مثل : زمانی که نگرانی ام شروع می شود نمی توانم آن را متوقف کنم – من نمی توانم افکار نگران کننده ام را نادیده بگیرم .

5. نیاز به کنترل افکار . 4 عبارت : (19-21-24-26) .
عباراتی مثل : عدم توانایی در کنترل افکارم نشانه ضعف من است – من به خاطر عدم کنترل افکارم قابل اعتماد مجازات خواهم شد (کارت رایت هاتون و ولز،1997؛ ولز و پاپاجوجیو ، 1999؛ ولز و کارتر ، 2001؛ به نقل از ولز ، 2001) .

پاسخ ها در این مقیاس براساس مقیاس 4 درجه ای لیکرت (موافق نیستم (1) ،کمی موافقم (2) ، نسبتا موافقم (3) ، کاملا موافقم (4) ) محاسبه می شوند . حداقل نمره کسب شده در این آزمون 30 سوالی برابر 30 و حداکثر آن برابر 120 می باشد . نمره کل برای فراشناخت با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید .

پرسشنامه 30- MCQ دارای پایایی و روایی قابل قبولی می باشد . پایایی به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها در دامنه 72/0 تا 93/0 و پایایی بارآزمایی برای نمره کل ، بعد از 22 تا 118 روز ، 75/0 و برای خرده مقیاسها 59/0 تا 87/0 گزارش شده است (کارت رایت هاتون و ولز،2004؛ به نقل از ایراک و تاسون ، 2008) .

در ایران ، شیرین زاده دستگیری (1385) ، ضزیب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 71/0 تا 87/0 و پایایی بازآزمایی این آزمون را در فاصله 4 هفته برای کل مقیاس 73/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 59/0 تا 83/0 گزارش کرد . همبستگی کل مقیاس با مقیاس اضطراب خصلتی 43/0 و همبستگی خرده مقیاس ها را در دامنه 58/0 تا 87/0 بود .

میزان ضریب پایایی بدست آمده در این پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردهای فراشناختی بدین شرح است : اعتماد شناختی (69/0) ، باورهای مثبت در مورد نگرانی (71/0) ، وقوف شناختی (86/0)، افکار خطرناک و کنترل ناپذیر(78/0)، نیاز به کنترل افکار(81/0) .

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون
5 از 2 رای


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

00.5 در انبار موجود است

راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما