تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش
مقدمه
اینجانب کارشناس سنجش در اداره آموزش و پرورش هستم و هدف از نوشتن این نوشتار به تحریر درآوردن تجربیات و روش های سنجش و پیشرفت تحصیلی در مدارس می باشد .
از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست ، آشنایی با فنون ارزشیابی و سنجش نوین می باشد . ارزشیابی از یک سو به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف ، برنامه ،روش و وسایل آموزشی و از سوی دیگر به عنوان روشی برای شناخت وهدایت فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود.
سنجش وارزشیابی یکی از ارکان اصلی وجدایی ناپذیر آموزش و پرورش است .بنابراین یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری ومهارت عملی در زمینه ارزشیابی است .
باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را بپیمایند.
در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ، یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تـنگا تـنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد.

نکات کلیدی : سنجش و ارزشیابی – روش ها – تجربیات – راهکارها

فهرست مطالب
مقدمه: ۲
نکات کلیدی : ۳
تعریف ارزشیابی: ۳
ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد. ۳
انواع ارزشیابی: ۴
وظایف و اختیارات دایره سنجش آموزش و پرورش : ۵
بیان تجربیات ۹
تجربیات در سنجش و ارزشیابی و تبیین آنها : ۹
تجربه ۱ : ۹
اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۹
۱٫ جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی-یادگیری: ۹
۲- استفاده ازنتایج ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و اصلاح برنامه ها وروشها. ۱۰
۳- هماهنگی میان هدف ها محتوا روش های یاددهی-یادگیری و فرآیند ارزشیابی: ۱۰
۴- توجه به آمادگی دانش آموزان: ۱۰
۵- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان: ۱۰
۶- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها: ۱۰
۷- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خود ارزشیابی): ۱۱
۸- ارزشیابی از فعالیتهای گروهی: ۱۱
۹- توجه به فر آیند های فکری منتهی به تولید پاسخ: ۱۱
۱۰- ( تاکید بر نو آوری و خلاقیت ): ۱۱
۱۱- تنوع روش ها و ابزار های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی: ۱۱
۱۲- استفاده از انواع ارزشیابی: ۱۲
۱۳- استقلال مدرسه و معلم در فرآیند ارزشیابی: ۱۲
۱۴- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی: ۱۲
۱۵- اصل توجه به تفاوت های فردی: ۱۲
۱۶- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی: ۱۲
تجربه ۲ : نحوه طراحی سوال حاصل تجربیات بنده ۱۳
هفتاد اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی ۱۳
تجربه ۳ : ۲۰
توصیه هایی به دانش آموزان برای آمادگی در امتحانات : ۲۰
تجربه ۴ : تاثیر فناوری بر نظام آموزشی و ارزشیابی ۲۲
۱٫ تغییــــر در بصیــــرت افــــراد درون مدرســـه : ۲۲
۲٫ تغییــــر در فلسفـــــه یادگیـــــری و پداگـــــــــوژی : ۲۲
۳٫ تغییـــر در تدوین طــــرحها و خط‌مشـــــی ها : ۲۳
۴٫ تغییــــــر در تسهیلات و منــــابع اطلاعات : ۲۳
۵٫ تغییـــر در توانائیهای حـــرفه‌ای کارکنان مدرسه، بویژه معلمان : ۲۳
۶٫ تغییــــر در میــــزان مشارکت جامعــــه : ۲۳
۷٫ تغییـــــر در شیوه ارزیابـــی : ۲۳
تجربه ۵ : کاربردهای استفاده از فناوری های نوین تدریس ۲۴
تبیین تجارب بنده درزمینه ارزشیابی در مدارس و چالش ها و مشکلات و انواع آن : ۲۵
تحلیلی برارزشیابی تکوینی یا مستمر” اصول وقواعد آن: ۲۵
تعریف ۲۵
ارزشیابی تکوینی یا مستمر در نظام آموزشی : ۲۵
هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر : ۲۵
راهکارهای عملی برای اجرای ارزشیابی مستمر از فعالیتهای دانش آموزان: ۲۷
شیوه های علمی اجرایی ارزشیابی تکوینی یامستمر: ۲۸
۲- استفا ده از آزمونهای پیشرفت تحصیلی : ۲۸
۳- استفاده از پرسش های شفاهی : ۲۸
۴- استفاده از سؤالات تشریحی به صورت تحلیلی- تبیینی و خلا صه نویسی: ۲۹
۵- انجام آزمایش : ۲۹
۶- پروژه فردی یا گروهی : ۲۹
۷- اندازه گیری مبتنی بر عملکرد: ۳۰
۸- نما یش : ۳۰
۹- مشاهده و استفاده از آن در ارزشیابی : ۳۰
۱۰- اظهار نظر های کتبی و شفاهی معلم درباره بهبود عملکرد دانش آموزو پرهیزازنمره: ۳۱
۱۱- دادن کارهای عملی به دا نش آموزان : ( portfolio) 32
۱۲- مشارکت دادن دنش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران : ۳۲
۱۳- روش یادداشت روزانه : ۳۲
۱۴- استفاده از آزمونهای عملکردی مدا د- کاغذی : ۳۲
۱۵- نمونه کار : ۳۳
نظام نمره دادن در ارزشیابی مستمر : ۳۳
نگاهی به ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش و پرورش مشکلات و چالش ها حاصل تجارب ۳۳
تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی! ۳۳
از ویژگی های سنجش و ارزشیابی مستمر می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۳۷
آشنایی با ستاد امتحانات در مدارس قابل استفاده برای مدیران و دبیران مدارس ۳۸
ستاد امتحانات استان ۳۸
اعضای ستاد امتحانات استان ۳۸
توضیح : ۳۹
وظایف ستاد امتحانات استان ۳۹
۵- نظارت مستمر بر اجرای صحیح شیوه نامه ها و آیین نامه های آموزشی و حسن برگزاری امتحانات و عملکرد عوامل امتحانی ۴۰
ارزشیابی تحصیلی ۴۱
عوامل اجرایی ۴۱
معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی ۴۴
شرح وظایف : ۴۴
معاون پشتیبانی استان ۴۶
شرح وظایف : ۴۷
کارشناس مسؤول سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره ی متوسطه استان ۴۸
شرح وظایف : ۴۸
کارشناس مسؤول بازرسی و پاسخگویی به شکایات ۵۳
کارشناس مسؤول حراست ۵۴
راهکارهای پیشنهادی و برنامه آینده به دبیران گرامی حاصل تجارب و نتیجه گیری: ۵۵
منابع: ۶۲


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما