آموزش آزمون کولموگروف اسمیرنوف در spss دو نمونه مثال با SPSS

آموزش آزمون کولموگروف اسمیرنوف در spss دو نمونه مثال با SPSS

آموزش آزمون کولموگروف اسمیرنوف در spss این آزمون در مواقعی بکار می رود که دو نمونه داشته باشیم و بخواهیم اندازه بین آن دو نمونه را با هم مقایسه کنیم. در واقع، این آزمون به ارزیابی هم قوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه مستقل یا غیرمستقل می پردازد.

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با مقایسه توابع توزیع تجمعی یک متغیر در بین دو گروه، به شناسایی تفاوت تابع این دو گروه به لحاظ شکل و موقعیت می پردازد. در این آزمون چنانچه مقدار معنی داری از 0.05 کوچکتر باشد نشانگر آن است که دو گروه مورد مقایسه یا از نظر شکل و یا از نظر محل با هم تفاوت دارند.

برای فهم بیشتر مطلب و انجام این آزمون در نرم افزار SPSS به مثال زیر توجه کنید.

پژوهشگری برای اطلاع از میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان بانک ملی در بین مشتریان مرد و زن فرضیه زیر را مطرح و به آزمون آن پرداخت.

“به نظر می رسد که میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان بانک ملی در بین مشتریان زن و مرد متفاوت است”

برای آزمون این فرضیه ابتدا مطابق با شکل زیر داده ها را وارد نرم افزار می کنیم: در این شکل ستون اول جنسیت (عدد 1 زن و عدد 2 مرد) و ستون دوم میزان رضایت از کارکنان را نشان می دهد که مطابق یا طیف لیکرت (رتبه دهی از 1 تا 5) مشخص شده است.

همچنین ببینید :
فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز
فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم
تحلیل کواریانس و اندازه‌ گیریهای تکراری در نرم افزار آماری SPSS

آزمون کولموگروف اسمیرنوف در spss

پس از آن مطابق مسیر زیر عبارت 2Independent Samples را از بین آزمون های ناپارامتری انتخاب می نماییم.

مثال آزمون کولموگروف اسمیرنوف

در پنجره باز شده متغیر Satisfaction را به قسمت Test Varible list و متغیر جنسیت را به قسمت Grouping variable منتقل می کنیم و از قسمت Test type آزمون Kolmogorov-Smirnov Z را انتخاب کرده، روی قسمت Define groups کلیک می کنیم.

فرمول آزمون کولموگروف اسمیرنوف

پس از کلیک روی قسمت Define groups ، پنجره ای باز می شود که روبروی Group 1 عدد 1 و روبروی Group 2 عدد 2 را تایپ کرده روی Continue کلیک می کنیم.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف در اکسل

 در نهایت روی قسمت OK کلیک می کنیم تا نتایج ظاهر شود.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه

در قسمت نتایج، جدول اول میزان فروانی های هر گروه را نمایش می دهد که برای مثال مذکور 12 نفر مرد و 8 نفر زن پاسخگو بوده اند. جدول دوم نتایج، آماره های آزمون را نشان می دهد که با توجه به اینکه .Sig حاصل شده (0.925) عدد بالاتر از مقدار 0.05 است پس می توان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر برابری  میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان بانک ملی در بین مشتریان زن و مرد رد نمی گردد (پذیرفته می شود). به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که میزان رضایت از نحوه برخورد کارکنان بانک ملی در بین مشتریان زن و مرد یکسان است.


اولین نفر باشید

نظر شما