مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده (PTM-R)

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده (PTM-R)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده کارلو و همکاران شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران (۲۰۰۳) ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل ضرایب برازش مدل مناسبی را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در دانشجویان دانشگاه گزارش نمودند. در مقیاس گرایشهای مطلوب اجتماعی فرم تجدیدنظر شده ۲ گویه به مجموع گویه ها اضافه گردید.مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) از ۵ خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) (۷ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی (۸ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی (۳ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری (۴ سوال) و رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز (۳ سوال) تشکیل شده است.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «اصلاً مرا توصیف نمی کند»، «تاحدی مرا توصیف نمی کند»، «بدون نظر»، «تاحدی مرا توصیف می کند» و «کاملاً مرا توصیف می کند» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

جهت بررسی روایی همزمان مقیاس گرایشهای مطلوب اجتماعی تجدیدنظر شده با مقیاسهای رفتار اجتماعی مطلوب جهانی، نگرانی های همدلانه، ارزشهای نوعدوستانه و انگیزش مسئولیت اجتماعی از همبستگی پیرسون استفاده شد.همچنین براساس گزارش کارلو و راندال (۲۰۰۲) ۶ خرده مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ هر کدام از موارد مطلوب است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (خارجی  )
مولفه : دارد (سوالات مربوط به مولفه ها مشخص است )
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما