مقاله تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

مقاله تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

آب و هوا بر روی گیاهان زراعی
پیشگفتار مقاله
با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه ای در طی بیست سال گذشته در تولید گیاهان زراعی به ویژه غلات به دست آمده است با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل بالقوه آنها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدریتی ایده آل و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد تاًمین مقدار مناسب عناصر غذایی معرفی مورد نیاز رشد گیاهان یکی از راههایافزایش عملکرد گیهان زراعی است
این کتاب روابط خاک وگیاه که موثر در رشد گیاه وتغذیه عناصر معدنی
عمده ترین گیاهان زراعی مناطق گرم و معتدل میباشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنوان مادهً اولیه برای رشد گیاه شده است جنبه های جدید زراعت گیاهان واصول اولیه پیشرفتهای دهه که به وسیله دانشمدان خاک شناس ، زراعت وفیزیولوژیستها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته است . در این کتاب به تاجزیه وتحلیل این اصول از نظر عملیات کشاورزی مدرن به عنوان الگویی ویژه توجه شده است . بیشتر مباحث مطرح شده با توجه به مشاهدات محیطی عنوان شده است تا کتاب جنبه کاربردی داشته است . در این مجموعه اطلاعات بنیادی و کاربردی مورد نیاز بخش کشاورزی برای مهمترین گیاهان زراعی از خانواده غلات ،حبوبات وگیاهان مرتعی برای مدیریت بهتر گیاهان زراعی آورده شده است . ما امیدواریم که این مقاله اطلاعات مفیدی را برای دانشجویان زراعت ، مروجین کشاورزی ومحققین علاقه مند به حاصلخیزی خاک ،تغذیه گیاهی ،به نژادی ،فیزیولوژی، فیزیولوژی وتولید گیاهان زراعی فراهم سازد . (۱)

مقدمه :
با روند سریع ازدیاد جمعیت در جهان وآهنگ نسبتاً کندی که تولید مواد غذایی دارد روز به روز کمبود مواد غذایی بیشتر وتعداد افراد گرسنه وکم غذا روبه افزایش است . از پیشنهادهائی که برای افزایش تولید مواد غذایی در جهان مطرح می شود یکی افزایش زمین های زیر کشت ودیگری افزایش محصول در واحد سطح است . به طور تقریب حدود ۱۱ درصد از کل اراضی سطح کره زمین ( تقریباً ۱۷۳۰ میلیون هکتار ) زیر کشت وآیش محصولات مختلف و۱۹ درصد ( حدود۳۲۱۰میلیون هکتار)مراتع و۷۰ درصد باقیمانده سهم اندکی در تولید غذای انسان دارند وزیر کشت درآوردن همه آنها امکان پذیر نبود ومستلزم هزینه بسیار است ودر نتیجه چاره ای جز توسل به پیشنهاد دوم نیست در کشور ما نیز با وجود گستردگی زمین وتنوعی که تولید
گیاهان دارد با مشکل کمبود محصول در واحد سطح رو به رو هستیم وتولیدات کشاورزی کمتر از نیاز ماست به طوری که ناچاریم مقداری از مواد غذایی مورد نیاز خود را از سایر کشورها تهیه نمائیم با توجه به رشد جمعیت در کشور که بیش از دو برابر نرخ رشد متوسط جهان بوده وهر ۱۸ سال یک بار جمیعت کشورمان دو برابر می شود در حال حاضر ورود حدود ۳۵ درصد از مایحتاج غذایی از خارج الزامی است و چنانچه تولیدات داخلی در سطح فعلی باقی بماند در سال ۱۳۸۰ درجه وابستگی کشور به مواد غذائیوارداتی به ۸۵ درصد خواهد رسید که برای نجات خود و رفع مشکل ورهائی از قید این وابستگی ها چارهای جز تلاش در جهت افزایش تولیدات کشاورزی در کشور نخواهیم داشت وتحقیق این مهم نیز با ایجاد تحول در بنیان کشاورزی کشوراز طریق بهره گیری موثر از منابع آب وخاک موجود مقدور نخواهد بود و لازم است با استفاده از تکنیک های پیشرفته و شیوه های صحیح زراعت تولیدات کشاورزی خود را تا حد ممکن افزایش دهیم .زراعت عبارتست از علم و فن کشتکار و بهره برداری از آب و گیاه ، آشنائی با تکنیک های علمی و صحیح زراعت و شناخت روش های موفقی که در جهان برای تولید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میتواند ما را در بهره گیریهر چه بیشتر از آب وخاک و تامین امکانات لازم برای به کار گیری منابع بالقوه یاری نموده وباعث رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم شود(۳)

اقلیم مطلوب گیاهان
محیطی که حیوان و گیاه در آن زندگی می کند تا کنون تحت نفوذ انسان قرا رنگرفته است با استثنای بعضی اتفاقات سوء مانند قطع جنگلها و سوزانیدن آنها بوسیله انسان در قرون پیش که باعث تغییر آب وهوا ی پاره ای از نقاط گردیده و یا مقدمه ایجاد باران مصنوعی که ممکن است آب وهوا را تغییر دهد و هنوز در آزمایش است و نتیجه قطعی از آن عاید نگردیده است در مواردی انان قادر به تغییر آب وهوا نشده ودر آتیه نزدیک هم چنین امری پیش بینی نمی شود بنا بر این زارع باید کما کان در مقابل محیط سر تسلیم فرود آورد وبا محیط در تولید کشاورزی به مبارزه نپردازد به عبارت دیگر در کشتکار گیاهان موافقت محیط را شرط اساسی زراعت قرار دهد تا محصول با هزینه کمتر تولید شود زیرا مبارزه با محیط در عمل آوردن محصولات کشاورزی سبب زیاد شدن هزینه تولید می گردد که در اکثر موارد صرف نمی کند .در رشد گیاهان و طی مراحل مختلف نحو آنان مانند مراحل توسعه شاخ وبرگ و بارور شدن و میوه دادن و غیره همیشه محیط بوسیله عواملی مانند حرارت نور و رطوبت تاًثیراتی اعمال می نماید که ما در اینجا به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.(۳)

فهرست مطالب
تاثیر اب و هوا بر روی گیاهان زراعی ۱
پیشگفتار ۲
مقدمه : ۳
اقلیم مطلوب گیاهان ۵
«(فصل اول)» ۷
اب به عنوان فاکتور رشد ۷
اب به عنوان فاکتور رشد ۸
رابطه اب و تولید: ۱۱
استفاده مفید از اب در ابیاری : ۱۲
جلوگیری از تنش زیاد خاک : ۱۳
تنش جمعی رطوبت: ۱۴
بازدهی ابیاری: ۱۴
نیاز ابی و نیاز ابیاری ۱۴
بازدهی ابیاری درعملیات کشاورزی ۱۵
تلفات اب در حین ابیاری ۱۵
عوامل موثر در بازدهی ابیاری ۱۵
فرسایش ابی : ۱۶
منابع اب : ۱۷
تعین نیاز اب ابیاری برای تولید ۷۵% و ۵% محصولات زراعی: ۱۹
هوا : ۲۱
گازهای موجود در هوا : ۲۱
رطوبت هوا : ۲۲
مواد الاینده هوا AIR POLLUTANTS : 23
باد : ۳۱
پایداری جوی : ۳۳
نــــور ۳۶
نور : ۳۶
جدول شماره ۳ : حداکثر سرعت رشد و انرژی خورشیدی مورد استفاده برخی گیاهان زراعی . (۱)‌ ۴۵
گیاه زراعی ۴۵
کل انرژی وارده درصد استفاده شده ۴۵
یور گهام ،‌۱۹۶۰ ۴۶
تاثیر حرارت در اعمال گیاهی : ۴۷
۱- تاثیر حرارت در تنفس گیاهان : ۴۷
۲- تاثیر حرارت در تبخیر و تعرق : ۴۸
۳- تاثیر حرارت بر فتوسنتز : ۴۸
۴- تاثیر زیان اور درجه حرارت کم : ۴۸
سازگاری گیاهان به سرما : ۵۰
فتوسنتز photosyntese : 51
اهمیت خاک از نظر کشاورزی : ۵۳
ساختمان خاک : ۵۴
پیدایش خاک زراعتی : ۵۸
اجزای تشکیل دهنده خاک : ۶۱
حاصلخیزی خاک و طریقه حفظ ان : ۶۲
۱ ـ پرلیت : ۶۴
۲ ـ هیدروپلاس : ۶۵
۳ ـ ایگتا : ۶۷
خاکهای سنگین تانسبتا سنگین ۶۹
میزان مصرف ماده اصلاحی ایگتا ۷۱
۴ ـ اگروسواک و الکوزورب ۷۴
مقدار اب مصرفی ۷۷
۵ ـ نوازورب : ۷۹
تیجه‌گیری و پیشنهادات : ۸۱
فرسایش خاک : ۸۳
جریان مواد غذایی در سیستم خاک وگیاه : ۸۳
جریان توده‌ای : ۸۴
انتشار : ۸۴
انتشار ۸۵
۷۹ ۸۵
خصوصیات شیمایی خاک : ۸۶
خلاصه :‌ ۸۶
منابع و ماخذ ۸۹


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما