• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت انضباط در سازمان

انضباط در سازمان بخشی از پاورپوینت انضباط ترتیب؛ کنترل؛ نظم و نظارت؛ حس فرمانبرداری؛ مرتب بودن قدرت در سازمان برای تنبیه کارکنان خاطی که قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند جو و شرایط خاص که کارکنان را ملزم به رفتار معقول و مقبول در چارچوب قوانین اعمال تربیتی که باعث ایجاد نظم در کار و حسن انجام وظیفه طبق قوانین انتظام و اطاعت منطقی مطابق قوانین و مقررات تدارک موقعیتی که کارکنان خود را با قوانین و مقررات ...