• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولتحقیق در مورد منابع طبیعی

منابع طبیعی از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی هر کشوری یاد میشود. منابع طبیعی امانتی است برای آیندگان. کسانی که از این منابع استفاده میکنند، موظف اند تا به صورت صحیح این منابع را به نسل بعد از خود تحویل بدهند. امروزه کارشناسان، منابع طبیعی را بسترحیات کلیه موجودات زنده و سرسبزی و آبادی آن را نشانه پیشرفت علمی و فرهنگی جوامع و زمینه ساز توسعه پایدار می دانند. در ابتدا به ...