• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت روش تحقیق در سازمان

روش تحقیق در سازمان مقدمه و معرفی درس روش تحقیق اهداف فصل مراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق علمی انتخاب موضوع تحقیق بیان مسئله پیشینه تحقیق بیان گزاره های مسئله (هدف / فرضیه / سوال ها) مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها تعیین ابزار اندازه گیری مشخص کردن جامعه کورد بررسی، نمونه و حجم نمونه انتخاب روش تحقیق گردآوری داده ها تنظیم و تلخیص داده ها تحلیل داده ها و نتیجه ...