• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

پرسشنامه استاندارد در مورد مشاوره قبل از ازدواج پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج دارای ۸ زیرمقیاس و ۷۷ سوال است . این ابزار براساس تجارب و نتایج تحقیقات که زمینه های زیر را برای یک رابطه ی ازدواج موفقیت آمیز مهم و ضروری می دانند ، طراحی شده است. برای داشتن یک ازدواج موفق ،هرچه شناخت بیشتر باشد می توان انتظار ازدواج پایدارتری داشت. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت ...