• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولچک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا

دانلود چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانیا شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این چک لیست جهت سنجش شدت علائم مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی نوع I تنظیم شده است که معمولاً پس از تشخیص اولیه در بیمارستان و بستری در بخش، دوره درمانی را تحت تاثیر و مراقبت سپری می نمایند، قابل استفاده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از ...