• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثر ، جامعه صنعتی ۱۹۹۶

پرسشنامه استاندارد مهارت های کلیدی مربی گری موثر ، جامعه صنعتی ۱۹۹۶ شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه پرسشنامه مهارت های کلیدی مربی گری موثر توسط جامعه صنعتی ۱۹۹۶ با هدف ارزیابی افراد از لحاظ وجود مهارت های کلیدی مربی گری موثرطراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری ...