• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد – ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

دانلود پرسشنامه استاندارد ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE) شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه این پرسشنامه 69 گویه دارد و هدف آن ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ از ابعاد مختلف (آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ، ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدی/ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴز، ﺑﻲ ﻟﺬﺗﻲ دروﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا) می باشد. بعد آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻋﺎدی/ ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴز ﺑﻲ ﻟﺬﺗﻲ دروﻧﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺰوا (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: ورد آفیس word تعداد صفحات:   ۶ تعداد ...