• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه استاندارد سبک زندگی والس

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی والس شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال می باشد. هدف پرسشنامه : ارزیابی سبک زندگی افراد مختلف (سبک زندگی موفقان، سبک زندگی معتقدان، سبک زندگی تجربه کنندگان، سبک زندگی نوآوران، سبک زندگی سازندگان، سبک زندگی مبارزین، سبک زندگی بازماندگان، سبک زندگی متفکران) مولفه های پرسشنامه: سبک زندگی موفقان سبک زندگی معتقدان سبک زندگی تجربه کنندگان سبک زندگی نوآوران سبک زندگی سازندگان سبک ...