• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه فرهنگ بازارگرایی

دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر معرفی پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر دارای ۱۳ سوال می باشد و هدف آن ارزیابی فرهنگ بازارگرایی بر اساس مقیاس های مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی می باشد. امتیازیندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده و از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره گذاری شده است. مفهوم بازاریابی بیانگر این است که فعالیت هر واحد تجاری با شناسایی مشتران و نیازهای آن ها ...