• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه هدف این پرسشنامه، ارزیابی تیپ شخصیتی A و B است. مقیاس رتبه ای بورتنر شامل ۱۴ ماده است و هر ماده از دو عبارت تشکیل شده که در دو سری یک پیوستار ۱۱ نقطه ای لیکرت قرار گرفته اند و نمره هر فرد در دامنه ای (۱۵۴-۰) قرار می گیرد. (توضیحات کامل ...