• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مصرف الکل

دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل مصرف الکل توماس و همکاران (DCS) معرفی پرسشنامه مقیاس کنترل مصرف الکل (DCS) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر در سال  ۱۹۹۳ ساخته شده است که از ۴۵ تشکیل شده است که به منظور سنجش تلاش های انجام شده برای کنترل مصرف الکل همسر بکار می رود. کنترل مصرف (DCS) به سنجش تلاش های به عمل آمده برای کنترل مصرف الکل همسر (مانند غرو لند کردن به همسر ...


پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI)

دانلود پرسشنامه استاندارد میانجی گری درمانی همسر آگر و توماس (STMI) معرفی پرسشنامه پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر (STMI) توسط ریچارد دی. آگر و ادوین جی. توماس (۱۹۹۳) ساخته شده است که از ۴۳ گویه و ۴ خرده مقیاس درمانگر – میانجی گر (T-M) (4 سوال)، میانجی گر (M) (9 سوال)، میانجی گر – فرد هدف (M-TP) (28 سوال) و فرد هدف (TP) (2 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش توان بالقوه ...