• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه استاندارد الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) معرفی پرسشنامه این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است که توسط ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) طراحی شده و میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با ۲۶ گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی هستند در دامنه ۵ درجه ای مورد سؤال قرار می دهد. نمره ۴ معادل کاملا موافقم و نمره صفر معادل کاملا مخالفم است. ۱۵گویه اول مربوط به بعد جهت گیری ...