• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ) معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان توسط زاتر و چاسین معرفی شده است . پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) توسط شی یر زاتر و لائوری چاسین (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۴۰ گویه و ۴ خرده مقیاس ارزیابی منفی (۱۰ سوال)، افکار ناکارآمد (۱۰ سوال)، ارزیابی مثبت (۱۰ سوال) و افکار کارآمد (۱۰ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش شناخت های ...