• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران معرفی پرسشنامه پرسشنامه آمادگی برای سردرگمی توسط Walsh، Henning-Thurau و Mitchell (2007) ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۳ خرده مقیاس سردرگمی ناشی از شباهت (۳ سوال)، سردرگمی ناشی از حجم زیاد (۴ سوال) و سردرگمی ناشی از ابهام (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه این پرسشنامه ترجمه ...