• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه بازنگری شده وسواسی اجباری فوآ و همکاران (OCI-R)

دانلود پرسشنامه استاندارد بازنگری شده وسواسی اجباری فوآ و همکاران (OCI-R) معرفی پرسشنامه پرسشنامه بازنگری شده وسواسی – اجباری  توسط فوا و همکاران در سال ۲۰۰۲ با هدف سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباریساخته شده است. این پرسشنامه ی خودسنجی، دارای ۱۸ ماده است که علائم OCD را می سنجند. نسخه ی بازنگری شده، شامل ۶ زیرمقیاس است که هر یک به طور مساوی ۳ ماده دارد. اختلال وسواس فکری یا عملی یک اختلال اضطرابی ...