• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه بی قراری کوهن منسفیلد (CMAI)

دانلود پرسشنامه استاندارد بی قراری کوهن منسفیلد (CMAI) معرفی پرسشنامه پرسشنامه بی قراری کوهن – منسفیلد دارای ۲۹ پرسش هفت گزینه ای است که بر پایه میزان بروز از ۱ (هیچ گاه) تا ۷ (چندین بار در یک ساعت) و با تکیه بر مشاهدات دو هفته اخیر نمره گذاری می شوند. هدف از طراحی پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی رفتارهای ویران ساز (رفتارهای پرخاشگرانه، فیزیکی غیرپرخاشگرانه، پرخاشگری کلامی و پنهان کارانه) است. این پرسشنامه از ...