• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS) معرفی پرسشنامه مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت (CDS) توسط Grace (2005) ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ...


پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار توسط Grace و Griffin در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۸ گویه و ۲ خرده مقیاس خودمحور (۴ سوال) و دیگر محور (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی رفتارهای اهدایی مصرف کنندگان برای موسسه های خیریه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ ...