• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار اهدایی آشکار گریس و گریفین شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی مولفه تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه پرسشنامه رفتار اهدایی آشکار توسط Grace و Griffin در سال ۲۰۰۹ ساخته شده است که از ۸ گویه و ۲ خرده مقیاس خودمحور (۴ سوال) و دیگر محور (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور بررسی رفتارهای اهدایی مصرف کنندگان برای موسسه های خیریه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ ...