• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولروش های پژوهش آمیخته

روش های پژوهش آمیخته (با تاکید بر بومی سازی) پیشگفتار تا چند دهه‌ی پیش، روش های پژوهش به عنوان یک گرایش در رشته‌های تحصیلی مختلف، مورد توجّه پژوهشگران و اندیشمندان بود و آنان که شیفته‌ی پژوهش به معنای کشف حقایق و ارایه‌ی دانش نو بودند در دانشگاه‌های معتبر جهان این گرایش را فرا می‌گرفتند. با پیشرفت روز افزون علم در دهه‌های اخیر، روش‌های پژوهشِ پیشین پاسخگوی نیازهای فرهیختگان نبود. بدین لحاظ روش‌های پژوهش به یک ...