• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه خستگی

خستگی MFI معرفی پرسشنامه پرسشنامه خستگی با ارزیابی ۵ بعد درک عمیق تر و دقیقی از میزان خستگی فرد فراهم میکند. این پرسشنامه نخستین بار توسط اسمتس در سال ۱۹۹۶ تهیه و تنظیم شده و  قابلیت استفاده روی جمعیت بیماران و افراد سالم را دارد و شامل ۲۰ گویه است. و براساس مقیاس ۵ امتیازی لیکرت امتیازدهی می شود. خستگی یک احساس طاقت فرسایی از فرسودگی و کمبود انرژی است که انجام هرگونه فعالیت فیزیکی ...