• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولطرح توجیهی بستنی

موضوع طرح کسب و کار : طرح توجیهی بستنی و پروژه کارآفرینی تولید بستنی فهرست مطالب : -چکیده طرح -موقعیت طرح – موقعیت پروژه – دسترسی به زیرساختها -مشخصات فنی طرح: – نیازهای طرح – -فضا و زیرساخت های مورد نیاز – -تجهیزات و ماشین آلات – -مواد اولیه و قطعات واسطه – -مدیریت و منابع انسانی -مالکیت و مجوزهای قانونی – مالکیت زمین – مالکیت معنوی و امتیازها – مجوزهای قانونی – الزامات و محدودیت های قانونی و محیطی -بررسی بازار و رقابت – معرفی بازار هدف – معرفی شاخص ...