• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولکنترلهای داخلی در سیستم حسابداری دولتی

کنترل های داخلی در سیستم حسابداری دولتی مقدمه برنامه ریزی خوب به مدیران کمک می کند تا به اهداف برسند ، فرصت ها را تشخیص دهند و تأثیرات منفی رویدادهای اجتناب پذیر را به حداقل برسانند . موفقیت یک سازمان نتیجه برنامه ریزی دقیق و اجرای نکته سنجانه هست . در مقابل عدم موفقیت در برنامه ریزی اغلب به دور شدن از اهداف و مشکلات مالی منجرمی شود. در تدوین برنامه ها ضرورت ایجاد و ...