• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولنظام آموزشی استرالیا

نظام آموزشی استرالیا ملاحظات تاریخی استرالیا ازقرون پیش ، منطقه مسکونی گروههای خاص نژادی بود ه اسـت.ایـن سـرزمین نخسـتین بـار توسـط اسپانیائیها مشاهده گردید.اما هلندیان نخستین کسانی بودندکه پای بدانجا نهادند(سال۱۶۰۶).نخستین انگلیسـی کـه ازجزیـره اسـترالیا دیدن کرد دمپیر بود.او آهنگ کرانه های خاوری قاره تازه راکرد.اما توفانهای سهمگین او را از راهش باز گردانـد. ناگزیر به منطقه ای قدم نهاد که قبلا بوسیله هلندیان کشف شده بود. وی دربـاره ایـن سـرزمین کتـابی نوشـت کـه ...